Nariadenie o zdraví rastlín 2016/2031 a doplňujúca legislatíva

mini logo ÚKSÚP

Rastlinolekárska legislatíva EÚ

2016/2031 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín - ZDRAVIE RASTLÍN

VYKONÁVACIE NARIADENIA KOMISIE EÚ doplnky k 2016/2031:

2017/2313  doplnok k 2016/2031 rastlinné pasy

2018/2018 doplnok k 2016/2031 - pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vyhodnotenia rizika vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

2018/2019 doplnok k 2016/2031 predbežný zoznam vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenia pri dovoze do EÚ

Výnimky a doplnenia vykonávacieho nariadenia 2018/2019 - link

2019/827  doplnok k 2016/2031 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni  prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89

2019/1702 doplnok k 2016/2031 zoznam prioritných škodcov

2019/2072, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti  škodcom rastlín - novela korigendum

2019/829, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie

2019/2148 doplnok k 2016/2031  o osobitných pravidlách týkajúcich sa uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc a izolačných zariadení

2020/178 doplnok k 2016/2031 o informáciách pre cestujúcich  prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj  pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov  uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie  Únie 

2022/680, ktorým sa menia informácie v prílohe k VN KOM 2020/178 zahrnutím Spojeného kráľovstva (Severného Írska) ako krajiny pôvodu, v prípade ktorej sa na uvádzanie rastlín, ovocia, zeleniny, kvetov alebo semien na územie Únie nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

2020/177 VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ), ktorou   sa   menia   smernice   Rady   66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES,   2002/56/ES   a   2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli

2020/2219 o rovnocennosti množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo a množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia vyprodukovaných v Spojenom kráľovstve

2020/1231 doplnok k 2016/2031 o formáte a pokynoch na vyplnenie výročných správ o výsledkoch prieskumov a o formáte viacročných programov prieskumov a praktických mechanizmoch uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

2020/1770 doplnok k 2016/2031 o typoch a druhoch rastlín na výsadbu, ktoré nie sú oslobodené od požiadavky na kód vysledovateľnosti v rastlinných pasoch 

2022/1630 vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) , ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia fytoplazmy žltnutia viniča z určitých vymedzených oblastí

2022/1629 vykonávacie nariadenie komisie (EÚ), ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia patogénu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. z určitých vymedzených oblastí 2024/594 mení sa zoznam vymedzených oblastí

2022/1659 o rovnocenných požiadavkách na uvedenie plodov Citrus sinensis Pers. pochádzajúcich z Izraela do Únie vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje Thaumatotibia leucotreta - uplatňuje sa do 31.05.2025

2022/1927ktorým sa stanovujú opatrenia na zamedzenie šírenia škodcu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) z určitých vymedzených oblastí    2024/589 mení sa zoznam vymedzených oblastí

2022/1941 o zákaze zavlečenia, premiestňovania, držania, rozmnožovania alebo uvoľňovania určitých škodcov podľa článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 - uplatňuje sa do 31.05.2027

2022/2438 VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ), ktorou sa mení smernica 93/49/EHS a vykonávacia smernica 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na množiteľskom materiáli okrasných rastlín, množiteľskom materiáli ovocných drevín a na ovocných drevinách určených na výrobu ovocia

2022/2404 Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa prieskumov na zistenie výskytu karanténnych škodcov v chránenej zóne a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 92/70/EHS  

 Doplnky k vykonávaciemu nariadeniu Komisie  2019/2072 :

2021/2285 VN KOM EÚ  -  ktorým sa mení VN KOM  (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zoznam škodcov, zákazy a požiadavky na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie a ich premiestňovanie v rámci Úniea ktorým sa zrušujú rozhodnutia 98/109/ES a 2002/757/ES a vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/885 a (EÚ) 2020/1292

2020/2210ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2022/959ktorým sa mení príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvedenie určitých plodov Capsicum L., Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. na územie Únie

2020/1825 doplnok vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie alebo ich premiestňovania v rámci územia Únie

2021/759 doplnok vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o výnimky z požiadavky na rastlinný pas, štatút Talianska, Írska, Litvy, Slovinska a Slovenska alebo určitých ich oblastí ako chránených zón a odkaz na chránenú zónu v Portugalsku

2023/1787, ktorým sa menia prílohy III, IX a X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o chránené zóny. - vyňatie SR z chránenej zóny Erwinia amylovora

Medzinárodné normy pre rastlinolekárske opatrenia - FAO ISPM

Vykonávacie rozhodnutia Komisie:  

2012/138/ES Anoplophora chinensis, 2014/356/EÚ

2022/2095, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabránenie zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis na územie Únie, jeho usídleniu a šíreniu na tomto území a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2012/138/EÚ  - uplatňuje sa do 28.10.2029

2015/893 Anoplophora glabripenis

2018/1503 Aromia bungii

2012/535/EÚ Bursaphelenchus xylophilus,  2018/618/EÚ, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/535

2017/2374/EÚ ktorým sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov a ich hybridov (Citrusy) s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých škodlivých organizmov do Únie

2012/270/EÚ Epitrix spp.,  2018/5, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/270

2019/2032 Fusarium circinatum

2012/697/EÚ Pomacea

2020/1201  Xylella fastidiosa + novela korigendum; 2021/1688, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 2020/1201, 2021/2130 VN KOM doplnok k VN KOM 2020/1201 - zoznamy rastlín XF, 2023/1706 - zoznamy rastlín Xylella fastidiosa

2024/288 Drevený obalový materiál Bielorusko, Čína a India  uplatňuje sa do  31. decembra 2026.

2023/1134 o opatreniach na zabránenie zavlečeniu organizmu Spodoptera frugiperda (Smith), jeho usídleniua rozšíreniu na území Únie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072 a zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/638 uplatňuje sa do 31. decembra 2025

2020/1191/EÚ Tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV),  2021/74/EÚ, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 2020/1191,  2021/1809,  ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1191 uplatňuje sa do 31. augusta 2023 - NEPLATNÉ

2023/1032/EÚ Tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) uplatňuje sa od 01. septembra 2023 do 31. decembra 2024       Zoznam rezistentných Capsicum odrôd NL.pdf

2022/1265 opatrenia proti zavlečeniu organizmu Rose Rosette Virus do Únie - uplatňuje sa od 1. augusta 2022 do 31. júla 2024

2022/1372 Meloidogyne graminicolapokiaľ ide o dočasné opatrenia na zabránenie preniknutia škodcu do Únie, jeho pohybu, šírenia, rozmnožovania a uvoľňovania v Únii  - uplatňuje sa do 30. júna 2025   

2023/1584 o opatreniach na prevenciu usídlenia a rozšírenia škodcu Popillia japonica Newman a o opatreniach na jeho eradikáciu a zamedzenie jeho šírenia v určitých vymedzených oblastiach na území Únie

2024/434 o opatreniach na zabránenie usídleniu škodcu Agrilus planipennis Fairmaire a jeho šíreniu na území Únie

Vykonávacie nariadenia Komisie k zemiakom:

2022/1192 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu háďatiek Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

2022/1193 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia baktérie Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 KORIGENDUM z 09.02.2023

2022/1194 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu baktérie Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

2022/1195 z 11. júla 2022, ktorým sa stanovujú opatrenia na eradikáciu a zabránenie šíreniu huby Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Výnimky zo zákazu dovozu:

Bonsaje ihličnanov

2020/1217 dovoz bonsajov z Japonska a 2024/292, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1217 do 31. decembra 2024

2023/1310 dovoz bonsajov z Kórei do 31. decembra 2028

Zemiaky

2011/787/ES dovoz konzumných zemiakov z Egypta

2023/1572 dovoz konzumných zemiakov z Libanonu do 31.08. 2026

2011/778/EÚ dovoz sadbových zemiakov z Kanady do 31.03. 2024

2021/2069 Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora 

Citrusy

2016/715 Phyllosticta citricarpa JAR, Brazília, Uruguaj2018/85 1. doplnok vykonávacieho rozhodnutia, 2. doplnok 2019/449 do 31.03. 2022, 3. doplnok 2020/11994.doplnok 2022/632 do 31. marca 2025

Drevo

2013/780/EÚ odkôrnené rezivo z USA v znení predpisu 2016/2004

93/359/EHS drevo tuje z USA

93/360/EHS drevo tuje z Kanady

93/422/EHS označovanie ihličnatého dreva z Kanady

93/423/EHS označovanie ihličnatého dreva z USA

2022/1456 pokiaľ ide o dovozné podmienky na uvedenie dreveného obalového materiálu na územie Únie vo forme debien na strelivo pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených štátov amerických a vyrobených pred 1. septembrom 2007 do 31.07.2025

2023/1312 výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie dubovej guľatiny s kôrou s pôvodom v Spojených štátoch na územie Únie do 30. 09 2026

Vinič

2004/96/ES podmienky dovozu zo Švajčiarska

Zákazy vývozu  -  reštriktívne opatrenia - Ruská federácia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/576, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Zoznam rastlinných tovarov, na ktoré sa zákaz vývozu do Ruskej federácie uplatňuje, podľa článku 3k:

Číselný znak KN
Názov tovaru
0601 10
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji
0601 20
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky
0602 30
Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované
0602 40
Ruže, tiež vrúbľované
0602 90
Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie – Ostatné
0604 20
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé, sušené, farbené, bielené, impregnované alebo inak upravené – Čerstvé


Zákazy dovozu -  reštriktívne opatrenia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/355, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

Podrobnosti k zákazu dovozu dreva a výrobkov z dreva v článku 1o.

ZOZNAM VÝROBKOV Z DREVA PODĽA ČLÁNKU 1o

Názov tovaru
Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) 
Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
44