Nariadenie 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach a doplňujúca legislatíva

mini logo ÚKSÚP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/625

2017/625 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach 

VYKONÁVACIE NARIADENIA KOMISIE EÚ doplnky k 2017/625:

2018/631 doplnok k 2017/625 zriadenie referenčných laboratórií EÚ pre škodce rastlín

2019/66 doplnok k 2017/625 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme  vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných  predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných  opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar

2020/887 doplnok k 2017/625,  ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/66, pokiaľ ide o kontroly rastlín na výsadbu po dovoze

2019/530 doplnok k 2017/625 určenie referenčných laboratórií EÚ pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy

2019/1012 doplnok k 2017/625 stanovenie odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice

2019/1013 doplnok k 2017/625 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

2019/1014 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek  používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných  miest do zoznamu

2019/723 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa  majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi

2019/1602 doplnok k 2017/625 pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad CHED sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia

2019/1715 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)

2021/547 zmena VN 2019/1715 postupy na zriadenie a používanie systémov ADIS a EUROPHYT, vydávanie elektronických certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a obchodných dokladov, používanie elektronických podpisov a fungovanie systému TRACES

2019/2074 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a  tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich  vstupu treťou krajinou

2019/2122 doplnok k  2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a  tovaru oslobodené od úradných kontrol na HKS, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých  zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných  fyzickým osobám

2019/2123 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu  vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na  kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od HKS

2019/2124 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v  tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez  Úniu 

2019/2125 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol  dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a  opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel

2019/2126 doplnok k 2017/625,  pokiaľ ide o pravidlá pre špecifické úradné kontroly v prípade určitých  kategórií zvierat a tovaru, opatrenia, ktoré sa majú prijať po vykonaní  takýchto kontrol, a o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od  úradných kontrol na HKS

2019/2127 doplnok k 2017/625, pokiaľ ide o dátum uplatňovania určitých ustanovení smerníc Rady  91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES

2019/2128 doplnok k 2017/625 Vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje vzor úradného certifikátu a pravidlá vydávania  úradných certifikátov pre tovar, ktorý sa dodáva na plavidlá opúšťajúce  Úniu a je určený na zásobovanie lode alebo na spotrebu jej posádkou a  cestujúcimi, alebo na vojenskú základňu NATO alebo Spojených štátov  amerických

2019/2129 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie  identifikačných kontrol a fyzických kontrol určitých zásielok zvierat a  tovaru, ktoré vstupujú do Únie

2019/2130 doplnok k 2017/625 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré sa majú vykonať  počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol  zvierat a tovaru podliehajúcich úradným kontrolám na HKS, a po daných kontrolách

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke     

2022/2389 doplnok k 2017/625, ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré vstupujú do Únie

2024/591, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2389, pokiaľ ide o stanovenie mier frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré vstupujú do Únie