Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi

mini logo ÚKSÚP

Podľa Článku 65 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín:

uplatňuje sa od 14. decembra 2019

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O REGISTRÁCIU A UDELENIA OPRÁVNENÍ - VŠETKY OSVEDČENIA, UDELENÉ OPRÁVNENIA A INÉ POTVRDENIA VYBAVUJEME IBA ELEKTRONICKY v súlade so Zákonom č. 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).

Návody na aktivovanie elektronickej schránky: 

Používateľská príručka - ES.pdf

https://www.slovensko.sk/sk/navody

I.  REGISTRÁCIA PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV:

Žiadosť o registráciu profesionálneho prevádzkovateľa  - tlačivo na stiahnutie doc;   tlačivo na stiahnutie pdf

Žiadosť o zmenu registrácie profesionálneho prevádzkovateľa- tlačivo na stiahnutie doc; tlačivo na stiahnutie pdf

II. Žiadosť o udelenie oprávnenia používať značku a opraviť drevený obalový materiál v súlade s normou ISPM 15:

SUŠIAREŇ DREVA - doc tlačivo na stiahnutie;  tlačivo na stiahnutie pdf  

VÝROBCA BEZ ZARIADENIA NA OŠETROVANIE DREVA - doc tlačivo na stiahnutie;  tlačivo na stiahnutie pdf

III. Žiadosť o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy:  

Žiadosť o udelenie oprávnenia vydávať RP+doplnky VN KOM 2021-2285 - doc tlačivo na stiahnutie; tlačivo na stiahnutie pdf

Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov sa vykonáva na základe Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín a Zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Úradné kontroly u registrovaných profesionálnych prevádzkovateľov sa vykonávajú na základe Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín.

Profesionálny prevádzkovateľ - je každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom a ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z týchto činností týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a nesie za ne právnu zodpovednosť: a) výsadba; b) šľachtenie; c) výroba vrátane pestovania, rozmnožovania a udržiavania; d) uvedenie na územie Únie a premiestňovanie v rámci a z tohto územia; e) sprístupnenie na trhu; f) skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie;

Oprávnený prevádzkovateľ je registrovaný prevádzkovateľ, ktorému príslušný orgán udelil oprávnenie vydávať rastlinné pasy, používať značku v súlade s normou ISPM 15 alebo vydávať osvedčenia v súlade s článkom 99 nariadenia o zdraví rastlín.

Registrovaný prevádzkovateľ je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ.

NPPO – Národná organizácia ochrany rastlín, v rámci Slovenskej republiky ÚKSÚP


ÚRADNÝ REGISTER PROFESIONÁLNYCH PREVÁDZKOVATEĽOV

ÚKSÚP vedie a aktualizuje register profesionálnych prevádzkovateľov. Na úseku rastlinolekárskej starostlivosti REGISTRÁCII PODLIEHAJÚ:

a) profesionálni prevádzkovatelia, ktorí do Únie uvádzajú alebo v rámci Únie premiestňujú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie alebo rastlinný pas, tzn. dovoz, obchod;

b) profesionálni prevádzkovatelia s oprávnením vydávať rastlinné pasy, tzn. výroba, obchod, internetový obchod;

c) profesionálni prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o vydanie vývozných, reexportných rastlinolekárskych osvedčení a Osvedčení pred vývozom, tzn. vývoz, obchod v rámci EÚ.

d) profesionálni prevádzkovatelia ktorí:

- sú oprávnení používať značku v súlade s ISPM 15, tzn. výroba a oprava dreveného obalového materiálu, sušiarne dreva;

- sú oprávnení vydávať osvedčenia uvedené v článku 99 nariadenia o zdraví rastlín;

- prevádzkujú internetový predaj - poskytujú informácie verejnosti týkajúce sa aktuálnych zákazov, obmedzení a fytosanitárnych predpisov EÚ, a to aspoň prostredníctvom internetu na svojej webovej stránke. Zároveň podliehajú pasovej povinnosti na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety predávané prostredníctvom internetového predaja.

- uvádzajú, obchodujú a spracovávajú v blízkosti hraníc a hraničných zón rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

ÚKSÚP môže rozhodnúť o zaregistrovaní ďalších kategórií pestovateľov alebo iných profesionálnych prevádzkovateľov v prípade rizika spojeného so škodcami, ktoré predstavujú nimi pestované rastliny alebo niektorá ďalšia z ich činností.

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV V REGISTRI v zmysle legislatívy platnej od 14. decembra 2019

Prevádzkovatelia zaregistrovaní v súlade so smernicou 2000/29/ES nepredkladajú novú žiadosť o registráciu, ostávajú naďalej v registri

POVINNOSTI  REGISTROVANÝCH  PREVÁDZKOVATEĽOV:

Raz ročne predložiť aktualizáciu týkajúcu sa zmien v údajoch súvisiacich s registráciou. Tieto zmeny, pokiaľ ide o aktualizáciu údajov za predchádzajúci rok, sa predkladajú do 30. apríla každého roku.

V prípade zmeny mena/názvu spoločnosti a adresy je registrovaný prevádzkovateľ povinný túto zmenu nahlásiť najneskôr do 30 dní po zmene týchto údajov (zmeny v ŽR a OR).


Žiadateľ o registráciu zasiela na adresu podateľne: ÚKSÚP v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava:

1. Žiadosť o registráciu profesionálnych prevádzkovateľov s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi. 

2. Výpis z evidencie nie starší ako 3 mesiace, ak ide o SHR. Zriaďovaciu listinu v prípade škôl, výskumných ústavov, botanických záhrad, pozemkových úradov a pod.

3. Záznam o vykonaní kontroly A – od príslušného okresného inšpektora (kontrola prevádzok, ktoré budú zaregistrované – pestovateľská plocha, skleník, sklad, drevovýroba, sušiareň a pod.). V prípade subjektov, ktoré nemajú prevádzky, Záznam o vykonaní kontroly A nie je potrebný.

4. Správny poplatok v hodnote:

16,50 €  - nová registrácia, od 01.04.2024 v hodnote 25,00 €

8 € - zmena registrácie, od 01.04.2024 v hodnote 12,00 €

6,50 € - duplikát osvedčenia o registrácii, od 01.04.2024 v hodnote 12,00 €

5. Pri dovoze a uvádzaní na trh lesného materiálu

Žiadateľ predloží fotokópiu "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti" vydané Ministerstvom pôdohospodárstva SR (Zákon NR SR č. 138/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli a vyhlášky č. 501/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli).

6. Registrácia sušiarne a udelenie oprávnenia používať značku na drevený obalový materiál

Žiadateľ vyplní príslušnú časť žiadosti o registráciu a podľa vyplnených údajov ku žiadosti doplní:

Osvedčenie o technickom preskúšaní sušiarne podľa požiadaviek FAO ISPM č. 15 vydaného Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym v Rovinke a fotokópiu správy o odbornej službe k Osvedčeniu o kontrole sušiarne. Technická dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou predmetného osvedčenia.

Výrobcovia, ktorí nevlastnia certifikovanú sušiareň zasielajú:

- zmluvu s certifikovanou sušiarňou (poskytovateľom služby – sušenie) o dodávke tepelne ošetreného dreva/reziva na výrobu/opravu dreveného obalového materiálu. Zoznam certifikovaných sušiarní je uverejnený na webovej stránke ÚKSÚP.

alebo

- potvrdenie od národnej organizácie ochrany rastlín tretej krajiny o registrácii certifikovanej sušiarne. Možnosť platí pri dovoze ošetreného reziva  v súlade z ISPM 15 z tretích krajín.

Zrušenie registrácie profesionálneho prevádzkovateľa s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi a zmena IČO

V prípade ukončenia zaregistrovanej činnosti je registrovaný prevádzkovateľ povinný písomne požiadať o zrušenie registrácie.

Pri zrušení registrácie subjektu, ktorému bolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov, je oprávnenie zrušené automaticky.

Zrušenie registrácie sa nespoplatňuje.

V prípade zmeny IČO je potrebné registráciu zrušiť. Ak profesionálny prevádzkovateľ aj naďalej podniká v činnosti, ktorá podlieha registrácii, ale pod novým IČO,  je povinný požiadať o novú registráciu v celom rozsahu. V tomto prípade bude pridelené aj nové registračné číslo.

Spoplatnenie úradnej rastlinolekárskej kontroly

Inšpektor spoplatňuje úradnú rastlinolekársku kontrolu pre potreby registrácie a udelenia oprávnenia v súlade s platným cenníkom ÚKSÚP.