Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie

mini logo ÚKSÚP

RNKŠ – regulovaní nekaranténni škodcovia Únie

PRÍLOHA IV - ZOZNAM RNKŠ VN KOM EÚ 2019/2072

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami


ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA

Dytylenchus destructor - leták

Fyloxéra viničová - článok

Vlnovník lieskový - článok

Štítnička morušová - článok

Huby (Fungi) tvoria samostatnú ríšu eukaryotických, heterotrofných organizmov. Neobsahujú chlorofyl tzn., že nie sú schopné fotosyntézy. Väčšinu z nich tvoria mikroskopické huby. Živiny získavajú saprofyticky alebo paraziticky, niekedy v symbióze s inými organizmami. Väčšina húb patrí k saprofytom, ktoré sa vyživujú na odumretom pletive rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Menšia časť húb sú parazity, ktoré sa živia z pletív živých hostiteľských rastlín. Ako parazity a saprofyty spôsobujú veľké množstvo hubových ochorení rastlín.

Cryphonectria parasitica - leták

Diaporthe vaccinii - leták

Lecanosticta acicola a Dothistroma septosporum - leták

Phytophthora fragarie - leták

Podpňovka obyčajná - leták

Pucciana horiana - leták

BAKTERIÓZY RASTLÍN

Baktériozy rastlín spôsobujú jednobunkové, bezchlorofylové mikroorganizmy - baktérie. Skoro všetky baktérie, ktoré majú schopnosť napádať rastliny, sú tyčinkovitého tvaru. Rozmnožujú sa delením.

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus - leták

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis - leták

Xanthomonas arboricola pv. pruni - leták

Xanthomonas fragariae - leták

OCHORENIA SPÔSOBENÉ FYTOPLAZMAMI

Fytoplazmy predstavujú jednobunkové fytopatogénne prokaryotické mikroorganizmy, ktoré spôsobujú výrazné škody na mnohých rastlinných druhoch, a ktoré majú celosvetové rozšírenie. Od ich objavu sa im postupne začína venovať viac pozornosti s cieľom potlačiť a eliminovať ich dopad a to predovšetkým na hospodársky významných rastlinách.

Candidatus Phytoplasma mali - leták

Candidatus Phytoplasma pyri - leták

OCHORENIA SPÔSOBENÉ VÍRUSMI

Vírusové ochorenia rastlín spôsobujú fytovírusy. Vírusy sú nebunkové organizmy. Pre svoje malé rozmery sa dajú pozorovať elektrónovým mikroskopom. Definujú sa aj ako molekulárne vnútrobunkové parazity na genetickej úrovni. Život vírusov je závislý od konkrétneho hostiteľa, pretože nie sú schopné zabezpečiť si všetky životné funkcie. Na rastlinách spôsobujú rôzne deformácie a odumieranie rastlinných orgánov, chlorózy listov a pod. Do buniek hostiteľskej rastliny vstupujú cez mechanicky spôsobené rany, prostredníctvom vektorov, prípadne sa dostanú priamo do vaječnej bunky peľom.

Šárka slivky (Plum pox virus) - leták 1, článok

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka - leták, článok

Viroid vretenovosti zemiakov - leták

Vírus mozaiky pepina - leták

Vírus mozaiky uhorky - leták

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín - článok

Vírus nekrotickej zakrpatenosti slivkovín/kôstkovín - leták

Vírusová mozaika jablone - článok

Zvinutka zemiakov - leták