Buriny sú z poľnohospodárskeho hľadiska chápané ako nežiadúca vegetácia spôsobujúca na pestovaných kultúrnych rastlinách rôzne škody. Na vyjadrenie škodlivého vplyvu burín sa používa pojem zaburinenosť a hranica prekročenia jej významnosti sa nazýva prah škodlivosti. Za buriny považujeme rastliny, divo rastúce aj kultúrne (napr. výmrv) len vtedy, keď spôsobujú škody na úrovni (nad úrovňou) prahu škodlivosti.

Biologický prah škodlivosti možno definovať ako počet a vývinový stupeň burín, po prekročení ktorého sa významne znižujú úrody pestovaných rastlín.
Ekonomický prah škodlivosti je charakterizovaný takou hustotou a kvalitou spoločenstva burín, po prekročení ktorej vzniká väčšia škoda ako sú náklady na jej odstránenie.

Ďalším problémom prítomnosti burín v porastoch kultúrnych rastlín je potreba používať na ich likvidáciu herbicídy, čím sa zvyšuje ekologické zaťaženie prostredia a riziko pretrvávania rezíduí prípravkov na ochranu rastlín v zberaných častiach kultúrnych rastlín. Okrem toho je tu zvýšené riziko peľových alergií, nakoľko tieto druhy produkujú zväčša veľké množstvá peľu, ktorý sa dostáva do ovzdušia. Zanášajú aj vodné toky a vytláčajú pôvodné druhy rastlín z ich stanovíšť. Samostatnou kapitolou sú tzv. invázne druhy burín, t.j. rastlín, ktoré u nás pôvodne nerástli, nemajú tu prirodzených nepriateľov, rýchlo sa šíria a ich likvidácia je problematická. Na naše územie boli zavlečené buď pri obchodovaní s rastlinami/rastlinnými produktmi, prenikli cez hranice susedného štátu alebo boli introdukované nejakým iným spôsobom.

HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÉ BURINY

Pre lepšiu informovanosť verejnosti uvádzame popisy vybraných hospodársky významných a inváznych druhov burín medzi ktoré patria:

Bodliak ovisnutý -  leták

Ihlica tŕnitá - leták

Lopúch plstnatý - leták

Palina obyčajná - leták

Pichliač roľný - leták

Pŕhľava dvojdomá - leták

Pýr plazivý - leták

Pohánkovec český - leták

Ruman roľný - leták

Slnečnica hľuznatá - leták

Štetka laločnatá - leták

Štiav menší - leták

Vratič obyčajný - leták

INVÁZNE BURINY v zmysle Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Ambrózia palinolistá - leták

Boľševník obrovský - leták

Netýkavka žliazkatá - leták

Pohánkovec japonský - leták

Pohánkovec sachalínsky - leták

Zlatobyľ kanadská - leták

Zlatobyľ obrovská - leták