Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM): IMPLEMENTÁCIA

Postupná implementácia BTOM sa začala 30. januára 2024 zavedením certifikácie pre určité dovozy.

 

V nadchádzajúcej fáze 30. apríla 2024 sa zavedú fyzické kontroly dovozu. Od 30. apríla 2024 musia obchodníci prepravujúci tovar do Veľkej Británie:

• Zabezpečiť, aby tovar z EÚ / EZVO vstúpil do Veľkej Británie prostredníctvom vhodne určenej hraničnej kontrolnej stanice (HKS) alebo kontrolného miesta (CP) pre daný typ komodity a pri vyzvaní predložiť zásielku na kontrolu, kde sa môžu uskutočniť dokumentačné, identifikačné a fyzické kontroly založené na riziku. Existujúce kontroly vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov z EÚ, Švajčiarska a Lichtenštajnska sa presunú z miest určenia (PoD) do HKS a CP.

Pred zavedením fyzických kontrol od 30. apríla 2024 vláda Spojeného kráľovstva uskutoční ďalšie webináre na podporu pripravenosti obchodníkov. 

Webinár: BTOM: Pripravenie sa na nadchádzajúce kontroly dovozu od 24. apríla (zamerané na rastliny), štvrtok 11. apríla 2024 o 12:00 hod. (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku


Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM):  Ovocie a zelenina EÚ

BTOM kategorizuje uplatňovanie hraničných kontrol do troch kategórií: s nízkym rizikom, so stredným rizikom a s vysokým rizikom.

Aby sa zachovala biologická bezpečnosť Spojeného kráľovstva a zároveň sa minimalizovalo narušenie pre obchodníkov, väčšina ovocia a zeleniny dovážaných z EÚ bola dočasne znížená zo stredne rizikového na nízkorizikovú kategóriu minimálne do 31. októbra. Vláda Spojeného kráľovstva poskytne obchodníkom a obchodným partnerom najmenej tri mesiace vopred oznámenie, ak sa kategorizácia rizika pre komoditu zmení.


Prevádzkový model hraničného operačného modelu pre dovozné kontroly UK (BTOM) Bežný používateľský poplatok

Od 30. apríla 2024 bude vláda Spojeného kráľovstva spravovať bežný užívateľský poplatok na všetky oprávnené dovozy SPS vstupujúce do Spojeného kráľovstva cez prístav Dover a Eurotunnel v Kente.

Spoločný užívateľský poplatok sa bude vzťahovať na dovoz živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov vstupujúcich do Veľkej Británie cez prístav Dover alebo Eurotunnel, ktoré sú oprávnené na kontroly na vládou riadenom BCP. Bude sa uplatňovať na všetky oprávnené dovozy bez ohľadu na to, či sa dovoz vyberie na fyzickú kontrolu v plánovaných zariadeniach HKS.

 

1. Vláda Spojeného kráľovstva uskutoční webový seminár na podporu pripravenosti obchodníkov. Podrobnosti o webinári nájdete tu: Bežné užívateľské poplatky, streda 10. apríla 2024 o 10:30 hod. (naše časové pásmo)

Obchodníci si môžu rezervovať miesto na webinár na tomto linku.

Od 30. apríla 2024 sa budú účtovať nasledujúce sadzby za každý druh komodít v spoločnom zdravotnom vstupnom doklade (CHED):

 

Typ komodity
Dovoz
Tranzit
nízkorizikové rastliny a rastlinné produkty
žiadny užívateľský poplatok
žiadny bežný užívateľský poplatok
strednerizikové rastliny a rastlinné produkty
£29 za druh komodity
žiadny bežný užívateľský poplatok
vysokorizikové rastliny a rastlinné produkty
£29 za druh komodity
žiadny bežný užívateľský poplatok


Poznámka: Poplatky za druhy komodít budú obmedzené na maximálne päť druhov komodít. Ak teda zásielka obsahuje 10 komodít, spoločný užívateľský poplatok sa bude vzťahovať len na maximálne 5 komodít.


Ďalšie informácie možno nájsť prostredníctvom príslušných hypertextových odkazov nižšie:


Letáky:

Border control posts - plants and plant products Hraničné kontrolné stanice – rastliny a rastlinné produkty

Import notifications using IPAFFS Notifikácie dovozu prostredníctvom IPAFFS

Phytosanitary certificates Rastlinolekárske osvedčenia

Transiting goods through Great Britain to the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland Tranzit tovaru cez Veľkú Britániu do EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska

 

Gov.uk a Príručka portálu zdravia rastlín:

Veľká Británia, od 31. januára 2024 - GOV.UK (www.gov.uk)

TOM risk categorisations - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) Kategorizácia rizika TOM - Portál informácií o zdraví rastlín vo Veľkej Británií (defra.gov.uk)

TOM online session recordings and Questions and Answers (Q&A) - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) Záznamy online stretnutí TOM a otázky a odpovede (Otázky a odpovede) – Portál informácií o zdraví rastlín vo Veľkej Británií (defra.gov.uk)


Mapy HKS a CP: 

BCP, CP, and IC Locations for Plants - Google My Maps HKS, CP a Inšpekčné strediská – Google Moje mapy

5. apríl 2024


Nové dovozné požiadavky UK na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov

NPPO UK upozorňuje na zmenu dovozných požiadaviek na dovoz rastlín na výsadbu Capsicum spp. a Solanum lycopersicum L. a jeho hybridov. Nové požiadavky UK na dovoz oznámené v notifikácií WTO č. G/SPS/N/GBR/39 27. júla 2023, nadobudli účinnosť 24. novembra 2023 vzťahujú sa na vývoz z krajín EÚ a sú dostupné na tomto linku.

8. január 2024


NARIADENIE O FYTOSANITÁRNYCH KONTROLÁCH - konsolidovaná verzia

Konsolidovaná (aktuálna) verzia nariadenia o fytosanitárnych kontrolách pre Spojené kráľovstvo, vychádzajúca pôvodne z Nariadenia (EÚ) 2019/2072, obsahuje všetky zmeny a doplnenia vykonané od 1. januára 2021 a je dostupná na tomto linku: https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2072

Budúce aktualizácie:

Na jeseň 2023 a na jar 2024 budú vo Veľkej Británii zavedené nové opatrenia proti škodcom a legislatívne zmeny uľahčujúce obchod v súlade s referenčným oznámením WTO G/SPS/N/GBR/39.


INFO NPPO Veľkej Británie o novej legislatíve

NPPO Veľkej Británie informuje o novej legislatíve, ktorá má vstúpiť do platnosti 25. novembra 2022, bude sa vzťahovať na export z iných krajín vrátane Európskej únie. Kompletné podrobnosti možno nájsť v oznámení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) - G/SPS/N/GBR/16 

Táto legislatíva mení a dopĺňa právne predpisy Anglicka, Škótska a Walesu (Veľká Británia) - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 a zavedie aktualizované opatrenia pre škodcov.

Zreviduje zoznam karanténnych škodcov v UK:

 • Presunie Thekopsora minima (Arthur) Sydow & P. Sydow zo zoznamu karanténnych škodcov  v UK do zoznamu regulovaných nekaranténnych škodcov.
 • Pridanie rôznych húb a oomycét, hmyzu a roztočov, vírusov, viroidov a fytoplaziem do zoznamu dočasných karanténnych škodcov GB.

Kópia aktualizovaného zoznamu bude sprístupnená spolu s oznámením WTO.

Medzi ďalšie zmeny patria:

 • Rozšírenie požiadaviek týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách, ktoré môžu byť dovezené do Veľkej Británie iba v prípade, ak sú splnené osobitné požiadavky, vrátane členských štátov EÚ, Lichtenštajnska a Švajčiarska.
 • Nová dodatočná požiadavka, ktorá obsahuje názov oblasti bez výskytu škodcu vo fytosanitárnom osvedčení pre Agrilus plannipennis.
 • Objasnenie opatrení proti Xylella fastidiosa, ktoré vyžadujú oblasti bez výskytu škodcu pre menej rizikových hostiteľov, musia byť oznámené vopred a názvy miest/miest výroby musia byť uvedené vo fytosanitárnych osvedčeniach.
 • Semená Pinus L. a Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco budú podliehať kontrolám podľa čl. 72 v zachovaných právnych predpisoch Spojeného kráľovstva (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072).
 • Oprava mena rodu Chrysanthemum L. bez vykonania zmien v existujúcich dovozných požiadavkách.


Viac podrobností o nadchádzajúcich zmenách požiadaviek na dovoz v oblasti zdravia rastlín do GB nájdete na linku nižšie: 

Aktualizácia požiadaviek pre GB - zdravie rastlín - November 2022

(pridané 23. júna 2022)


Doplňujúca informácia k odloženiu dovozných kontrol v UK


V nadväznosti na informáciu k odloženiu dovozných kontrol v UK NPPO poskytla doplňujúce informácie:

Kontrolné postupy, ktoré boli zavedené doteraz, ostávajú aj naďalej v platnosti:

 • Dovoz vysoko-prioritných rastlín bude stále podmienený vystavením fytocertifikátu a bude musieť byť prenotifikovaný;
 • Dovozné kontroly budú aj naďalej prebiehať v mieste určenia;
 • Dovoz regulovaných a rezaných rastlín sa bude musieť aj naďalej notifikovať (ich príchod do UK)

Plánované kontroly od júla 2022, ktoré sa NEBUDÚ UPLATŇOVAŤ:

 • Kontrola na HKS
 • Nízkorizikové rastliny (podľa čl. 73) nebudú podmienené prenotifikáciou
 • Regulované produkty a rezané kvety podliehajúce oznamovacej povinnosti nebudú od júla podliehať dovozným kontrolám a nebudú musieť byť sprevádzané fytocertifikátom


INFO NPPO Veľkej Británie o zmene v legislatíve

Britská NPPO oznamuje zmenu vo svojej legislatíve. Nariadenia o fytosanitárnych podmienkach (novelizované) 2022 - notifikácia WTO G/SPS/N/GBR/11/Add.1 z 13. septembra 2021 - G/SPS/N/GBR/11 priniesli zmeny a doplnenia opatrení proti určitým škodcom.

Zmeny a doplnenia v novelizovanom nariadení proti škodcom sú zverejnené na tomto linku: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/114/made  

Dátum nadobudnutia účinnosti 1. marca 2022 sa zmenil a teraz bude 2. marca 2022

Pôvodné oznámenie zahŕňalo zavedenie opatrení proti škodcom pre vírus žltých pruhov póru a Heterodera fici. Po ďalšom zvážení sa rozhodlo, že navrhované opatrenia pre vírus žltých pruhov póru nie sú potrebné. Opatrenia pre Heterodera fici už boli zahrnuté v iných právnych predpisoch, ktoré boli predtým oznámené v G/SPS/N/GBR/11/Add.1, preto bola duplicita odstránená.


Informácia o dovozných kontrolách UK pre tovary z EÚ od 1.1.2022

Od 1. januára 2022 bude pri vývoze z EÚ do UK potrebná prenotifikácia aj pre regulované rastliny.

Od 1. júla 2022 bude pri vývoze z EÚ do UK potrebné, aby zásielky sprevádzal fytosanitárny certifikát.

Kompletné informácie aj pre ďalšie tovary nájdete v prezentácii Dovozné kontroly UK


Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných regulovaných predmetov EÚ, ktoré budú vyžadovať prenotifikáciu a fytosanitárny certifikát 

Rastliny a produkty regulované EÚ budú spadať do dvoch kategórií:
„Regulovaný a oznamovateľný“ 
– materiál, ktorý môže byť do Veľkej Británie dovezený len s fytosanitárnym certifikátom a musí byť vopred nahlásený pred vyložením
„Regulovaný“ 
– materiál, ktorý môže byť do Veľkej Británie dovezený len s fytosanitárnym certifikátom, ale nevyžaduje si predbežné oznámenie, pokiaľ nie je vybratý na kontrolu pri podávaní colného vyhlásenia.


Hraničný operačný model (BOM) UK - aktualizácia DECEMBER 2021

súhrn zmien je na strane 8 a 9


PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA UK  pre dovoz a vývoz rastlín - November 2021

Konkrétny príklad a popis všetkých krokov pre Prepravu rastlín s vysokou prioritou z Holandska (EÚ) do Veľkej Británie

Konkrétny príklad a popis všetkých krokov pre Prepravu rastlín z Veľkej Británie do Holandska (EÚ)


Vývoz z EÚ do UK

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety - fytosanitárna oblasť / podmienky

Aktualizované informácie UK na dovoz z EÚ sú k dispozícii na linku: https://www.gov.uk/guidance/import-plants-and-plant-products-from-the-eu-to-great-britain-and-northern-ireland.

Na vydanie vývozného rastlinolekárskeho osvedčenia pre zásielky musí vývozca predložiť zásielku pred odoslaním!

Viac informácií k miestu vykonávania rastlinolekárskej kontroly a rozsahu a vykonaniu rastlinolekárskej kontroly aj všetky informácie ohľadom vývozov rastlín nájdete na: vývoz do tretích krajín

Na vývoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do UK sú fytosanitárne podmienky a kontroly uplatňované postupne v troch časových obdobiach. V rámci týchto období vývozcovia postupne opatria zásielky príslušnými dokladmi zo SR.

Drevený obalový materiál

Od 1. 1. 2021 budú pre obchod s komoditami všetkého druhu, prebiehajúci pomocou dreveného obalového materiálu (palety, debny, bubny, kliny a pod.), platiť podmienky dané medzinárodným štandardom ISPM č. 15 – Regulácia dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode. Pre obchodovanie medzi UK tak bude musieť byť drevený obalový materiál ošetrený niektorou zo schválených metód a náležite označený, rovnako ako pre väčšinu iných tretích krajín. 

Dovoz z UK do EÚ

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety – fytosanitárna oblasť/podmienky

Dovozné podmienky pre rastliny a rastlinné produkty z UK sú od 1.1.2021 stanovené ako pre ostatné tretie krajiny mimo EÚ, podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, ktoré bolo zmenené vykonávacími nariadeniami (EÚ) 2020/2210 a 2020/2211 zohľadňujúce vystúpenia UK z EÚ.

Zásielky vstupujúce na územie EÚ musia byť zapísané v systéme TRACES NT a ich kontrola bude spoplatnená podľa pravidiel jednotlivých štátov stanovišťa hraničnej kontroly.

Drevený obalový materiál

Od 1. 1. 2021 budú pre obchod s komoditami všetkého druhu, prebiehajúci pomocou dreveného obalového materiálu (palety, debny, bubny, kliny a pod.), platiť podmienky dané medzinárodným štandardom ISPM č. 15 – Regulácia dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode. Pre obchodovanie medzi UK tak bude musieť byť drevený obalový materiál ošetrený niektorou zo schválených metód a náležite označený, rovnako ako pre väčšinu iných tretích krajín.


BREXIT - informácie a doplnky k legislatíve

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke 

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska
Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Súhrn všetkých informácii o  BREXIT-e   


INFORMÁCIE

INFO Veľkej Británie o novej legislatíve k zavedeniu núdzových opatrení pre škodlivý organizmus Thaumetopoea pityocampa

Informácia od NPPO Veľkej Británie (pridané 6. mája 2022)

Veľká Británia informuje o novej legislatíve, ktorá vstúpila do platnosti 29. apríla 2022.

Po záchytoch škodlivého organizmu Thaumetopoea pityocampa na boroviciach dovezených v roku 2022 z miest produkcie, ktoré boli úradne označené ako bez výskytu škodcu sa zavádzajú rozšírené dovozné požiadavky.

The Phytosanitary Conditions (Amendment) (No.2) Regulations 2022 (Nariadenie o fytosanitárnych podmienkach Dodatok č. 2 z roku 2022) mení a dopĺňa osobitné požiadavky v Prílohe VII, časť A, bod 57 uplatniteľné podľa Nariadenia o fytosanitárnych podmienkach The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020.

Je to nariadenie na zabránenie zavlečenia škodcu rastlín Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) vo Veľkej Británii o zavedení nasledujúcich rastlín, ktoré sú hostiteľmi tohto škodcu: Cedrus Trew a Pinus L, pôvodom z akejkoľvek tretej krajiny.

Nariadenie odstraňuje osobitnú požiadavku, ktorá sa predtým vzťahovala na rastliny na pestovanie (okrem semien). K rastlinám musí byť priložené úradné vyhlásenie, že na základe úradných inšpekcií a prehliadok vykonávaných vo vhodnom čase, rastliny boli vypestované v škôlkach, ktoré boli bez výskytu Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller). Toto nariadenie mení zostávajúce špeciálne požiadavky týkajúce sa Cedrus Trew a Pinus L tak, aby sa vzťahovali na VŠETKY RASTLINY (okrem semien) pochádzajúce z akejkoľvek tretej krajiny, bez ohľadu na to, či ide o rastliny na pestovanie.

Krajiny, ktoré sú bez prítomnosti Thaumetopoea pityocampa, budú môcť pokračovať vo vývoze. Krajiny, v ktorých je potvrdená prítomnosť Thaumetopoea pityocampa budú obmedzené na vývoz z určených oblastí bez výskytu škodcu alebo z fyzicky chránených lokalít.

INFO Veľkej Británie o predĺžení platnosti súčasných zjednodušených postupov na pôvodných listinných fytosanitárnych osvedčeniach v súvislosti s pandémiou COVID-19

Platnosť súčasných zjednodušených postupov na pôvodných listinných fytosanitárnych osvedčeniach sa predlžuje do 

31. decembra 2021.

Pokračujú nasledujúce zmeny:

- Podmienené bilaterálnou dohodou pokiaľ sa nedohodlo inak, do 31. decembra 2021 bude GB prijímať digitálne kópie [PDF] namiesto pôvodných fytosanitárnych osvedčení pre zásielky regulovaných rastlín a rastlinných produktov, ktoré budú pravidelne preskúmané.

- Kópie fytosanitárnych osvedčení by mali stále zodpovedať požiadavkám ISPM 12, vrátane ich podpisu, pečiatky a dátumu.

- Kvalita týchto kópií by mala umožniť vykonanie komplexnej kontroly dokladov, takže predovšetkým obsah osvedčenia by mal byť zreteľne čitateľný, mali by byť priložené všetky pripojené listy a zreteľne viditeľné príslušné sériové čísla.

- Originálne papierové fytosanitárne osvedčenia pre zásielky vyvážané iba s elektronickou kópiou sa musia poskytnúť, akonáhle je to technicky možné, po dôkladnom preskúmaní alebo zrušení vyššie uvedených požiadaviek.

Legislatívny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý umožňuje ďalšie rozšírenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/466, sa nachádza na: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/681/made

INFO Veľkej Británie - Oficiálne usmernenie k písaniu dodatočných vyhlásení (AD)

GB nedávno vydala oficiálne usmernenie, ktoré ilustruje, ako by sa mali interpretovať špeciálne požiadavky uvedené v The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, a teda ako musia byť AD uvedené na fytosanitárnom osvedčení. Je dôležité, aby boli AD správne napísané, aby sa zabránilo ich nedodržiavaniu a aby sa zabezpečilo, že vyhovejú potrebným kontrolám v GB. 

Toto usmernenie spolu s príkladmi možno nájsť na portáli o zdraví rastlín: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/requirements-for-additional-declarations-ads-on-phytosanitary-certificates-pcs/

INFO Veľkej Británie - Zavedenie dovozných inšpekcií zameraných na riziká pre zdravie rastlín 

GB informuje o nových právnych predpisoch, ktoré nadobudnú účinnosť 17. novembra 2021, budú sa vzťahovať na vývoz z krajín EÚ a tretích krajín.

Táto legislatíva zavedie na mieru šitý systém dovozných inšpekcií zameraných na riziká pre zdravie rastlín, ak budú splnené určité kritériá, povolila by sa nižšia úroveň hraničných kontrol určitého regulovaného tovaru. Systém nahradí zachovaný režim EÚ, ktorý sa používa v súčasnosti a zameria sa na škodcov, ktorí predstavujú riziko pre usídlenie v GB.

INFO Veľkej Británie k škodlivému organizmu Xylella fastidiosa

Informácia od NPPO Veľkej Británie (pridané 1. marca 2021)

NPPO Spojeného Kráľovstva informuje o nových právnych predpisoch, ktoré vstúpia do platnosti 4.3.2021 a ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie o zdraví rastlín (tzv. fytosanitárne podmienky- BREXIT), aby sa tým znížilo riziko pre zdravie rastlín, aké predstavuje Xylella fastidiosa.

Zmeny boli identifikované ako prioritné, ktoré zároveň povedú k zvýšeniu biologickej bezpečnosti rastlín v Spojenom kráľovstve v reakcii na známe hrozby, čím sa z krátkodobého hľadiska ako aj pre budúcnosť ochráni britský obchod, spoločenské záujmy a životné prostredie. Toto rozhodnutie bolo predložené v rámci SPS aj organizácii WTO.

Xylella fastidiosa

Spojené kráľovstvo má oprávnené obavy z dovozu rastlinného materiálu, ktorý môže byť infikovaný baktériou Xylella fastidiosa. Za osobitné riziko je považovaný dovoz rastlín rodov oliva, mandľa, levanduľa, rozmarín, kávovník a Polygala spp. A práve týchto hostiteľov sa týkajú navrhované opatrenia. Výskyty v južnom Taliansku zničili tamojšiu produkciu olív a mali veľké sociálne dopady.

Nie je známe, žeby sa tento škodca vyskytoval na území Spojeného kráľovstva, ale zo strany britskej NPPO pretrvávajú obavy o jeho možné zavlečenie na dovážaných hostiteľských rastlinách, napr. olivách alebo iných druhoch, ktoré sú hostiteľmi baktérie pri ohniskových výskytoch. Dlhé obdobie latencie baktérie Xylella znamená, že bez ďalších požiadaviek, by mohla byť baktéria zavlečená do krajín a miest bez výskytu na hostiteľoch, ktorí by neprejavovali žiadne symptómy.

Výskyt baktérie Xylella je naďalej potvrdzovaný v Európe aj inde vo svete. Nevystopovateľná distribúcia a priebežné nálezy naznačujú pretrvávajúce riziko šírenia. Spojené kráľovstvo preto zvyšuje obmedzenia a požiadavky na dovoz vysoko rizikových hostiteľských rastlín, aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa Xylella fastidiosa dostane do Spojeného kráľovstva. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť úroveň ochrany pred rizikom vstupu Xylella fastidiosa do GB prostredníctvom dovážaných rastlín.

Dnes platné opatrenia v Spojenom kráľovstve, týkajúce sa Xylella fastidiosa neriešia riziká, vyplývajúce z aktualizovanej analýzy rizika škodcu (PRA). Posledne menovaná je k dispozícii na stránke: https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/Xylella-Draft-PRA.pdf.

Nové opatrenia budú obsahovať tieto požiadavky:

- povoliť dovoz iba rodov Polygala spp. a Coffea spp. z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich Xylella fastidiosa nevyskytuje

- zaviesť prísnejšie požiadavky na dovoz rastlín rodov a druhov Olea spp., Prunus dulcis, Lavandel spp, Rosmarinus spp. a Nerium oleander z krajín, kde je potvrdený výskyt Xylella fastidiosa. Dovoz bude povolený len za určitých podmienok ako sú: kontrola miesta výroby a okolia, testovanie vzoriek, predexportné kontroly a jednoročná karanténa materiálu pred vývozom do Spojeného kráľovstva.

Existujúce požiadavky na dovoz vysoko rizikových rastlín z krajín, kde nie potvrdený výskyt Xylella fastidiosa budú zachované za predpokladu vykonania každoročnej úradnej kontroly spojenej s odberom a rozborom vzoriek.

Sumár požiadaviek Spojeného Kráľovstva: 

Xylella emergency measures 17022021 IPPC

Xylella emergency measures letter Annex 17022021

Nariadenie:  http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2021/136

Opatrenia vstupujú do platnosti 4.3.2021

Požiadavky na dovoz osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) do Veľkej Británie

Informácia od NPPO Veľkej Británie

Požiadavky na dovoz osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) do Veľkej Británie ktoré bolo vyprodukované pred 15.8.2020, teda pred zavedením VNK (EÚ) 2020/1191 - opatrenia na zabránenie zavlečeniu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV)  v auguste 2020.

Tieto požiadavky boli implementované vo Veľkej Británii v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020). Osivo rajčiaka a papriky, ktoré podliehajú týmto požiadavkám a ktoré sú vyvážané do Veľkej Británie tretími krajinami, mohli byť vyrobené pred nejakým časom a uskladnené. To by znamenalo, že nie je možné splniť požiadavky nariadení o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020) prílohy 7 časť B bod 6 b i) týkajúce sa kontroly materských rastlín, pretože materské rastliny už nie sú k dispozícii na kontrolu.

Ako dočasné riešenie môžu NPPO tretích krajín do 31. decembra 2021 používať toto alternatívne dodatočné vyhlásenie:

Okrem odkazu na požiadavky v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020) príloha 7 časť B bod 6, v dodatočnom vyhlásení ako alternatíva k požiadavkám prílohy 7 časť B bod 6 písm. b) bod i) možno uviesť nasledovné:

„Osivo bolo zozbierané pred 15. augustom 2020 a materské rastliny už nie sú k dispozícii na kontrolu.“

Mal by sa zahrnúť aj odkaz na článok prílohu 7 časť B bod 6 b) bod ii):

„že osivo alebo ich materské rastliny prešli úradným odberom vzoriek a testovaním na tobomavírus napádajúci rajčiaky a podľa týchto testov sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.“

To by znamenalo, že všetko osivo, ktoré bolo vyprodukované pred 15. augustom 2020, bude musieť byť testované v súlade s požiadavkami na odber vzoriek a testovanie stanovenými v predpisoch o zdraví rastlín (fytosanitárne podmienky) (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) z roku 2020), Príloha 7, časť B bod 6.