UPOZORNENIE určené VŠETKÝM POUŽÍVATEĽOM TRACES NT

Na zvýšenie bezpečnosti systému budú od 11. júna 2024 všetci používatelia systému TRACES potrebovať na prístup do systému TRACES dvojfaktorové overenie. Je potrebné čo najskôr nastaviť dvojfaktorové overenie vo svojom účte EU Login. Na nastavenie prejdite na stránku https://webgate.ec.europa.eu/cas  a prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla, ktoré používate pre systém TRACES (účet pre prihlásenie do EÚ).

Ak už máte účet EU Login, nevytvárajte si nový. EU Login je aplikácia Single Sign On (jednotné prihlásenie) pre širokú škálu platforiem Európskej komisie a jeden účet možno použiť na autentifikáciu vo viacerých systémoch.

Príručku Komisie pre nastavenie dvojfaktorového overenia nájdete na tomto linku 

Video návod: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-231618 so slovenskými titulkami

25. marec 2024


Dôležitá informácia pre dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, špedičné spoločnosti, resp. osoby zodpovedné za zásielku (RFC) (CHED-PP TRACES NT)

V dôsledku zavedenia blokovacieho pravidla v systéme TRACES NT v Časti I. CHED-PP pre kolonky I.6 Príjemca/Dovozca a I.7 Miesto určenia, je nutné pri vypĺňaní najprv skontrolovať, či je daný profesionálny prevádzkovateľ už v systéme vytvorený, (návod v Prílohe) a je nutné vyberať profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Platné. Ak profesionálny prevádzkovateľ nie je nahratý v systéme TRACES NT, je možné ho vytvoriť, inak nebude možné dokončiť Časť I CHED-PP, resp. dokončenie časti I je možné až po schválení profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Nové“ príslušnými kompetentnými orgánmi - pre SR je to NPPO* ÚKSÚP).

Pri registrácií nových profesionálnych prevádzkovateľov odporúčame uvádzať údaje (názov, adresu, IČO) zhodné s údajmi uvedenými v Obchodnom / Živnostenskom registri SR.

V prípade profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú z iných členských štátov, pre schválenie sa obráťte  na orgány príslušných členských štátov. 

*NPPO - národná organizácia na ochranu rastlín

informácia pridaná: 10. február 2023


Návod na registráciu a nahratie jednotného vstupného zdravotného dokladu (CHED) do systému TRACES NT

Návod je určený dovozcom, resp. osobám zodpovedným za zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú úradným kontrolám pri dovoze z tretích krajín.

 TRACES-NT - Vytvorenie konta, CHED


UPOZORNENIE OHĽADOM NAHRÁVANIA ZÁSIELOK DO SYSTÉMU TRACES NT 

UPOZORNENIE OHĽADOM NAHRÁVANIA ZÁSIELOK DO SYSTÉMU TRACES NT určené prevádzkovateľom zodpovedným za zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú úradným kontrolám pri dovoze z tretích krajín.


Používanie systému TRACES NT

Systém TRACES NT (Trade Control Expert System – New Technology) je online nástroj pre správu hygienických požiadaviek európskeho trhu vrátane dovozcov zvierat, rozmnožovacieho materiálu, potravín, krmív a rastlín.

Článok 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach, ktoré nadobudne v EÚ účinnosť 14. decembra 2019, hovorí o používaní jednotného vstupného zdravotného dokladu (CHED) prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku a aj príslušnými organmi vykonávajúcimi úradné kontroly pri dovoze z tretích krajín.


Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a krmív z tretích krajín bude povinnosťou dovozcu, respektíve osoby zodpovednej za zásielku (colného deklaranta) vyplnením prvej časti CHED (CHED PP pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, CHED D pre krmivá) oznámiť príchod zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zásielky.

V prípade, že dokument CHED nebude v systéme pri príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu, úradná kontrola bude vykonaná až po vyplnení prvej časti CHED v systéme TRACES NT.

Inšpektor na hraničnej kontrolnej stanici v druhej časti CHED doplní informáciu o vykonanej kontrole, odbere vzoriek a na základe výsledkov kontroly rozhodne o zásielke. Uvoľnenie zásielky na trh bude možné len po predložení vyplneného dokumentu CHED, ktorý potvrdzuje, že zásielka spĺňa požiadavky vstupu do EÚ colným orgánom. Na to aby osoba zodpovedná za zásielku mohla vyplniť prvú časť CHED, je  potrebné zriadiť bezplatný účet v systéme TRACES NT.

Návod na prihlásenie do systému TRACES NT nájdete tu:  https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm

TRACES NT príručka slovensky

TRACES NT užívateľská príručka  anglicky:  CHED-PP User Manual

AKTUALIZÁCIA TRACES NT - júl 2020  slovensky/anglicky 7-2020 


Ako správne nahrávať obalový materiál do systému TRACES NT:  nahrávanie zásielok do systému TRACES NT 

V prípade, že dovážate palety ako tovar ( t.j. dopravný prostriedok plný paliet) je potrebné vybrať CN kód 4415


DREVENÝ OBALOVÝ MATERIÁL - POŽIADAVKY PRI VSTUPE DO EURÓPSKEJ ÚNIE - LETÁK EURÓPSKEJ KOMISIE - SLOVENSKÁ VERZIA

DREVENÝ OBALOVÝ MATERIÁL - POŽIADAVKY PRI VSTUPE DO EURÓPSKEJ ÚNIE - LETÁK EURÓPSKEJ KOMISIE - ANGLICKÁ VERZIAČÍNSKA VERZIA