Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 447 z 29. novembra 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Účinná od 30.11.2023.


Od 21.4.2021 kontrolám na hraničných kontrolných staniciach  podliehajú zásielky podľa článku 47 nariadenia (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách, v prípade krmív ide o zásielky uvedené vo:

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 v platnom znení 


- VYKONÁVACOM ROZHODNUTÍ KOMISIE 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2020/1158 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz potravín a krmív pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle


Z článku 1 odsek 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1013 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie vyplýva, že, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá patrí do kategórií zvierat a tovaru uvedenej v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 ( viď legislatívne akty vyššie), príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice vopred oznámi prvý príchod do Únie, najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zásielky.

Ostatné krmivá neživočíšneho pôvodu od 21.4.2021nepodliehajú kontrole na hraničných kontrolných staniciach a preto nebudú mať vystavený CHED D a ani Dokument o kontrole krmív dovážaných do Spoločenstva.

Vyplýva to  z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2235 ktorým sa ruší aj smernica Komisie 98/68/ES, kde bol uvedený vzor Dokumentu o kontrole krmív dovážaných do Spoločenstva, ktorým sa nahlasoval dovoz krmiva a potvrdzovali sa v ňom vykonané kontroly na hraničných kontrolných staniciach.


Súvisiaca legislatíva: 


380/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív


Schválené hraničné kontrolné stanice na dovoz krmív neživočíšneho pôvodu