Od 21.4.2021 kontrolám na hraničných kontrolných staniciach  podliehajú zásielky podľa článku 47 nariadenia (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách, v prípade krmív ide o zásielky uvedené vo:

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2021/1533, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6 od 10. októbra 2021

- VYKONÁVACOM ROZHODNUTÍ KOMISIE 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES

- VYKONÁVACOM NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2020/1158 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz potravín a krmív pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle

Z článku 1 odsek 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1013 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie vyplýva, že, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá patrí do kategórií zvierat a tovaru uvedenej v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 ( viď legislatívne akty vyššie), príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice vopred oznámi prvý príchod do Únie, najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zásielky.

Ostatné krmivá neživočíšneho pôvodu od 21.4.2021nepodliehajú kontrole na hraničných kontrolných staniciach a preto nebudú mať vystavený CHED D a ani Dokument o kontrole krmív dovážaných do Spoločenstva.

Vyplýva to  z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2235 ktorým sa ruší aj smernica Komisie 98/68/ES, kde bol uvedený vzor Dokumentu o kontrole krmív dovážaných do Spoločenstva, ktorým sa nahlasoval dovoz krmiva a potvrdzovali sa v ňom vykonané kontroly na hraničných kontrolných staniciach.


Súvisiaca legislatíva: 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/625 z 6. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/943 a vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/88/EÚ


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/6 z 5. januára 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 22. decembra 2011 o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES (Text s významom pre EHP) (2011/884/EÚ)


380/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív


Schválené hraničné kontrolné stanice na dovoz krmív neživočíšneho pôvodu