Európska legislatíva:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1787 ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1013 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

 
 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1715 ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“)


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2130 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré sa majú vykonať počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol zvierat a tovaru podliehajúcich úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a po daných kontrolách


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2129 ktorým sa stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol určitých zásielok zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2122 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2124 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1602 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2074 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2123 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice


OZNÁMENIE KOMISIE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (nariadenie o úradných kontrolách) (2022/C 467/02)Národná legislatíva:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 380/2009, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív.