Povinnosti o zverejňovaní informácií

Legislatíva

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, články 45, 55, 65 a 81

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/178 z 31. januára 2020

o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031,

- článok 1 hovorí o povinnosti zverejňovania informácií a informačného plagátu na webových stránkach profesionálneho prevádzkovateľa


ZABRÁŇTE PRIENIKU ŠKODCOV A CHORÔB RASTLÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE !!!

informačné letáky Európskej Komisie:

SK - LETÁK EURÓPSKEJ KOMISIE - dovoz z tretích krajín

EN - LETÁK EURÓPSKEJ KOMISIE - dovoz z tretích krajín

Od 14. decembra 2019 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré stanovuje prevádzkovateľom internetového predaja s rastlinami nasledovné významné povinnosti:

1. Registráciu na úseku rastlinolekárskej starostlivosti;

2. Označovanie predávaných rastlín a rastlinných komodít rastlinnými pasmipasová povinnosť. Zavedenie pasovej povinnosti je významným krokom k zamedzeniu šírenia karanténnych a nových nepôvodných druhov škodcov rastlín. Prostredníctvom rastlinného pasu je možné spätné vypátranie pôvodu rastliny až k výrobcovi;

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS sa nachádza v prílohe XIII - VN KOM 2019/2072

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNAsa nachádza v prílohe XIV - VN KOM 2019/2072

3. Poskytovanie informácii verejnosti týkajúce sa aktuálnych zákazov, obmedzení a fytosanitárnych predpisov EÚ a to aspoň prostredníctvom internetu na svojej webovej stránke.

ZÁKAZY, OBMEDZENIA A OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE A OBCHODOVANÍ S RASTLINAMI

Problematika internetového predaja je uvedená v článkoch 45, 55, 65 a 81 predmetného VN KOM 2016/2031

Viac informácií nájdete v nasledovných odkazoch:

Registrácia: https://www.uksup.sk/oor-registracia-profesionalnych-prevadzkovatelov

Legislatíva: https://www.uksup.sk/europska-legislativa/