Projekty podporované z fondov EÚ

mini logo ÚKSÚP

 - Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Realizácia projektov OPII prispeje k zlepšeniu dostupnosti krajiny, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojeniu, k znižovaniu regionálnych nerovností a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky


NFP311070V892 - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov

NFP311070Y393 - Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov

NFP311070Y392 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

NFP311070CDN5 Služby laboratórneho IS ÚKSÚP

NFP311070CDY3 - Migrácia IS POR do cloudu
- Európska komisia zastúpená agentúrou HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) implementuje program EU4Health riadením výziev na predkladanie návrhov a tendrov od roku 2021 do roku 2027.

  Program a jeho výzvy predstavujú ambicióznu reakciu na pandémiu COVID-19. Presahujú rámec reakcie na krízu, aby riešili odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti a prispeli k zdravšej Európe.


             Európsky projekt č. 101139165 - BoPPP SK "Boosting capacities in plant protection products in Slovakia"