NFP311070Y393 - Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov - PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ

mini logo ÚKSÚP
Názov projektu: Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na  https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 320 165,20 €

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 26.02.2020

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Termín realizácie projektu: 04/2021 – 11/2023

Miesto realizácie projektu: Matúškova 21, Bratislava III – mestská časť Nové Mesto

Popis projektu: Účelom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

Realizáciou projektu Manažment údajov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej aj „ÚKSÚP“) sa prispeje k naplneniu nasledovných cieľov súvisiacich s údajmi v organizácií:

Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“

 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov
 • Zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť"
 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi

Moje dáta

 • Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú

Kvalita údajov

 • Zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v organizácií

Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe

 • Zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe
 • Zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie

Prepojené dáta (Linked Data)

 • Zlepšenie interoperability údajov zavedením sémantických dátových štandardov
 • Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát

Aktivity projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných 4 hlavných aktivít

 • Analýza a dizajn

 • Implementácia

 • Testovanie

 • Nasadenie

Ciele projektu boli naplnené. 

www.opvai.sk  www.eufondy.sk