NFP311070V892 - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov - PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ

mini logo ÚKSÚP


Názov projektu: Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na  https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 900 445,20 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 24.9.2019

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Termín realizácie projektu: 07/2021 – 11/2023

Miesto realizácie projektu: Matúškova 21, Bratislava III – mestská časť Nové Mesto

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zavedenie systematického manažmentu údajov ÚSKÚP a s nimi súvisiacich procesov.

ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod).

Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

Pracoviská ústavu okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.

Dôležitou oblasťou je aj rozsiahla publikačná, prednášková činnosť špecialistov ústavu, expertízne stanoviská a odborné poradenstvo. Ústav má mnohostranné odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.

Aktivity projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných 5 hlavných aktivít

  • Analýza a dizajn

  • Implementácia

  • Nákup HW a krabicového SW

  • Testovanie

  • Nasadenie

Ciele projektu boli naplnené. 

www.opvai.sk www.eufondy.sk