NFP311070Y392 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

mini logo ÚKSÚP
Názov projektu: Zlepšenia e-Gov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na  https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 3 996 021,90 €

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 14.01.2021

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 

7.3. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Termín realizácie projektu: 06/2021 – 06/2023

Miesto realizácie projektu: Matúškova 21, Bratislava III – mestská časť Nové Mesto

Popis projektu: Poslaním ÚKSÚP je prostredníctvom výkonu úradnej kontroly a štátnej odbornej kontroly vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby (hnojivá, odrody, osivá a množiteľský materiál, prípravky na ochranu rastlín, krmivá), ako aj v oblasti vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby a výkonom skúšobníctva zabezpečiť zdravé a bezpečné zdroje pre výrobu potravín a krmív a ochranu zdravia ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia.

Vedenie a aktualizácia registrov, vydávanie rozhodnutí, certifikátov, osvedčení, oznámení, oprávnení, výpisov, posudkov a vypracovávanie odborných stanovísk umožňuje a zároveň podporuje činnosť podnikateľských subjektov v príslušnej oblasti poľnohospodárstva, ktorá je vykonávaná podľa platnej legislatívy.

Všetky činnosti ÚKSÚP sú vykonávané na základe príslušnej národnej a európskej legislatívy, jednotných metodických postupov, na vysokej profesionálnej úrovni, nestranne a objektívne.
Identifikácia problémov

Neexistuje centrálny útvar, ktorý by pripravoval rizikové analýzy, profil subjektu, jeho historické záznamy atď.

Podnety občanov sú prijímane najmä písomne / osobne (nie cez štruktúrovaný formulár, napr. na ÚPVS). Celý proces je najmä papierový, neexistuje SW nástroj, ktorý by tieto podnety evidoval a nejako sumárne vyhodnocoval – identifikácia problémových oblastí a na základe týchto faktov ani príprava návrhov na zlepšenie.

V oblasti výkonu kontroly neexistuje agendový systém, ktorý by zamestnancovi (prostredníctvom štandardného workflow) umožnil použitie šablón, existujúcich dát, geografických údajov, atď. Celá príprava na kontrolu a jej následná administratívna časť je vykonávaná len pomocou papierových formulárov. Rovnako aj jej vyhodnotenie, čo obmedzuje riadenie výkonnosti pracovníkov a zlepšovanie postupov

Neexistuje databáza znalostí / elektronický „sklad“ jednotlivých prípadov, ktorý by umožňoval (napr. formou eLearningu) využívať skúsenosti a výstupy jednotlivých prípadov pre vzdelávanie / zvyšovanie kvality práce kontrolórov.

Registrácia, povoľovanie a certifikácia je takmer úplne „papierovo“ vedená, čo znamená časovú náročnosť a možnú chybovosť týchto aktivít. Záznamy do registrov sa vpisujú „ručne“, úroveň ich elektronizácie je rôzna.

Hlavným motivátorom projektu je:

  • postupné odstraňovanie, resp. minimalizácia problémov uvedených v časti 1.2 Dôvod štúdie uskutočniteľnosti,
  • zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a podnikateľov v prostredí ÚKSÚP

V rámci eGovernmentu projekt prispieva k nasledovným službám monitorovaným v rámci eGovernmant benchmark:

(1) Začatie podnikania: (1.32) žiadosť o povolenie (napr. služba registrácie - vinohradníka, prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a pod.)
(6) Reklamácie/Postupy/Konania: (6.2) Legislatívna informácia a 6.3 Začiatok konania/postupu (napr. popis legislatívnych informácií pre oblasť, popis postupov registrácie vinohradníka, prevádzkovateľov vybraných činností a pod.)

Projekt rovnako prispieva k prioritným službám pre oblasť registrácie právnických a fyzických osôb - implementáciou elektronických služieb pre registráciu vinohradníka, registráciu prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a pod.

  • P0738 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov: 14
  • P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy: 2


Realizáciou projektu bude zavedených 14 elektronických / koncových služieb, ktoré predstavujú majoritnú časť agendy ÚKSÚP. Po ich zavedení budú môcť občania a podnikatelia komunikovať s ÚKSÚP plnohodnotnou elektronickou formou. Súčasne bude pre subjekty komunikujúce s ústavom zjednodušená komunikácia zavedením využitia inteligentných elektronických formulárov (predvyplnené údaje a pod.).

Aktivity projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných 5 hlavných aktivít

  • Analýza a dizajn

  • Nákup HW a krabicového softvéru

  • Implementácia

  • Testovanie

  • Nasadenie

www.opvai.sk www.eufondy.sk