NFP311070CDN5 Služby laboratórneho IS ÚKSÚP - PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ

mini logo ÚKSÚP

Názov projektu: Služby laboratórneho IS ÚKSÚP

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na 
https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 638 611 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 05/10/2022

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Termín realizácie projektu: 03/2023 – 11/2023

Miesto realizácie projektu: Matúškova 21, Bratislava III – mestská časť Nové Mesto

Popis projektu: Predmetom projektu je vývoj a nasadenie laboratórneho informačného a manažérskeho systému, ktorý podporí realizáciu služieb v skúšobných laboratóriách, umožní ich elektronickú podobu a pokryje celý priebeh spracovania vzorky až po dodanie finálneho výstupu pre zákazníka.

Služby laboratórií ÚKSÚP sú poskytované na úrovni elektronizácie 2, čo znamená, že je možné stiahnuť príslušný formulár k službe v elektronickej forme, podanie sa ale nevykonáva elektronickými prostriedkami. Laboratóriá nemajú k dispozícii IS, ktorý by podporoval ich činnosť a procesy. IS bude dohliadať na kvalitu procesov a zabezpečí kontrolu a schvaľovanie postupu a výsledkov definovanými užívateľmi. Tiež zabezpečuje viacstupňovú kontrolu, aby bolo so vzorkou naložené podľa správnej laboratórnej praxe a v súlade s normou ISO/IEC 17025.

V rámci LIS bude vytvorený dátový sklad, v ktorom sa budú nachádzať zálohy všetkých historických dát z jednotlivých oddelení. Vznikne tak štruktúrovaný depozitár subjektovo orientovaných, integrovaných, časovo premenných, historických dát použitých na získavanie informácií a na podporu rozhodovania. LIS bude umožňovať rôzne reporty, štatistické hodnotenia výkonnosti jednotlivých laboratórií, odvetví, prípadne užívateľov systému. Informačným systémom sa dosiahne sprehľadnenie a urýchlenie analytickej činnosti, podpora nositeľov rozhodnutí pri rozhodovaní o dlhodobých a strategických rozhodnutiach smerovania jednotlivých oddelení, poskytnú sa údaje pre plánovanie, údaje pre hodnotenie pracovníkov v závislosti od ich výkonnosti, stanovenie ceny expertízy a nákladov potrebných pre jednotlivé oddelenia.

Informačný systém umožní laborantovi komfortnejšiu, prehľadnejšiu a jednoduchšiu prácu s údajmi ako je dnes - bez zavedenia informačného systému s papierovou evidenciou. Zavedenie informačného systému skráti dobu spracovania analýzy, zníži zaťaženie laborantov a umožní lepšie využiť kapacitu vysoko kvalifikovaných odborníkov v laboratóriách eliminovaním manuálnych administratívnych činností.

Aktivity projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných 4 hlavných aktivít

Analýza a dizajn

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Implementácia a testovanie

Nasadenie

Ciele projektu boli naplnené. 

www.opvai.sk www.eufondy.sk