Európsky projekt č. 101139165 - BoPPP SK

mini logo ÚKSÚP
Názov projektu:

„Boosting capacities in plant protection products in Slovakia“

Akronym projektu:

BoPPP SK

Poskytovateľ:

Európska komisia, zastúpená European Health and Digital Executive Agency (HADEA)

Prijímateľ:

ÚKSÚP – koordinátor konzorcia

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) – partner

Trvanie projektu:

1.1.2024 – 31.12.2028 (60 mesiacov)

Ciele projektu:

  • Znížiť omeškanie v porovnaní so stanovenými lehotami na úrovni EÚ pri posudzovaní účinných látok a pri autorizácii a vzájomnom uznávaní prípravkov na ochranu rastlín.
  • Posilniť personálne kapacity pracovísk vykonávajúcich hodnotenie o expertov v oblasti mikrobiológie.
  • Vybudovať úplný systém návratnosti nákladov (t. j. personálne a materiálne potreby súvisiace s procesom hodnotenia budú finančne úplne pokryté príjmami z hodnotenia a tieto príjmy budú v plnej miere k dispozícii tým pracoviskám, ktoré vykonávajú hodnotenie).

Anotácia:

V Slovenskej republike dochádza k oneskoreniam pri posudzovaní dokumentácií k účinným látkam a pri autorizácii a vzájomnom uznávaní prípravkov na ochranu rastlín (POR). Oneskorenia v súvislosti so zákonnými lehotami sa pohybujú od 12,5 mesiacov pri vzájomnom uznávaní POR až do 26 mesiacov pri hodnotení dokumentácií o účinných látkach. Hlavným dôvodom meškania je nedostatok personálnych kapacít v inštitúciách vykonávajúcich hodnotenie. Dochádza tiež k značnej fluktuácii kvalifikovaných hodnotiteľov, vrátane odchodov z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo prepúšťania v dôsledku zmeny zamestnania. Ústavom navyše chýbajú kvalifikovaní odborníci na posudzovanie mikroorganizmov a súvisiacich POR. Slovenská republika medzitým nedosiahla plný systém návratnosti nákladov. Poplatky za hodnotenie neodrážajú skutočné náklady a nie sú účelovo viazané na inštitúcie, ktoré vykonávajú hodnotenie.

Tento projekt, plánovaný na 60 mesiacov, rieši tieto problémy posilnením odbornej a personálnej úrovne kapacít ústavov vykonávajúcich hodnotiacu a koordinačnú prácu. Okrem toho sa projekt snaží zvýšiť odbornosť v hodnotenie POR a účinných látok na báze mikroorganizmov. V neposlednom rade tento projekt navrhuje kroky na vytvorenie úplného systému návratnosti nákladov.

Projektové konzorcium tvoria dvaja členovia. ÚKSÚP je popredným národným expertným orgánom, ktorý koordinuje celkový autorizačný proces vrátane hodnotenia a vydáva rozhodnutia. Zároveň zohráva expertnú úlohu pri posudzovaní identity, fyzikálno-chemických a mikrobiologických vlastností, a biologickej účinnosti. VÚVH je znalecký ústav poskytujúci čiastkové vstupy do procesu hodnotenia v oblasti podzemných vôd, pôd a sedimentov a metód analýzy rezíduí pesticídov vo vode.

 

Rozpočet projektu:

V rámci podanej žiadosti o grant a uzatvorenej grantovej dohody bol schválený nasledovný rozpočet projektu:


Príspevok EÚ
% Príspevok EÚ*
Vlastné zdroje členov konzorcia
Spolu
ÚKSÚP

371 718,00

75,00 %

123 906,00

495 624,00

VÚVH

211 860,00

75,00 %

70 620,00

282 480,00

Spolu za projekt

583 578,00778 104,00

* Maximálny príspevok EÚ je vo výške 75 % oprávnených výdavkov na projekt