Projekt č. 101148306 - LIFE23-NAT-SK

mini logo ÚKSÚP

                                                          


Názov projektu:

 Obnova prioritných trávnatých biotopov na Slovensku a v Rumunsku – LIFE Diverseed

 

Akronym projektu:

 LIFE23-NAT-SK-LIFE DIVERSEED

  

Poskytovateľ:

 Európska komisia, zastúpená European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

    

Pridružený prijímateľ:

      

ÚKSÚP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

      

BROZ  Ochranárske združenie (BROZ)  – koordinátor

      

Trvanie projektu:

    

1.6.2024 – 31.09.2031 (88 mesiacov)

       

Rozpočet projektu:

      

V rámci podanej žiadosti o grant a uzatvorenej grantovej dohody bol schválený nasledovný rozpočet projektu:

       

Príspevok EÚ
% Príspevok EÚ*
Vlastné zdroje členov konzorcia
BROZ OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE (BROZ) - koordinátor

6 579 792,09

75,00%

1 644 948,02

 z toho : ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE - partner

271 017,09

75,00%

67 754,27

       

* Maximálny príspevok EÚ je vo výške 75 % oprávnených výdavkov na projekt