NFP311070CDY3 - Migrácia IS POR do cloudu - PROJEKT BOL ZREALIZOVANÝ

mini logo ÚKSÚP


Názov projektu: Migrácia IS POR do cloudu

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na 
https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 198 406,39 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 10.2.2023

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 

7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Termín realizácie projektu: 03/2023 – 11/2023

Miesto realizácie projektu: Matúškova 21, Bratislava III – mestská časť Nové Mesto

Popis projektu: Predmetom projektu Migrácia IS POR do cloudu (projekt_1653) je Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR. Cieľom projektu je stabilná dlhodobo udržateľná a kontinuálna prevádzka IS POR v štátnom cloude so zabezpečenými servisnými službami s využitím služieb VC a tým prispieť k racionalizácii prevádzky informačných systémov pomocou eGovernmentu.

Informačný systém prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) zabezpečuje funkcionalitu pre pokrytie procesov a legislatívnych požiadaviek Odboru registrácie pesticídov, jeho interným a externým používateľom s prideleným prístupom. ÚKSÚP je prevádzkovateľom a správcom IS POR, ktorý je v produktívnej prevádzke od roku 2016. Po ukončení zmluvnej podpory a prevádzky bol ISPOR na úrovni kópie virtuálnych serverov presunutý do interného IKT prostredia ÚKSÚP. Neverejná časť funkcionality s prístupom pre pomenovaných používateľov IS POR podporuje interné procesy prevádzkovateľa ako sú autorizácie, hodnotenia, skúšobníctva, certifikácie na skúšanie v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín. Verejná časť IS POR je publikovaná na webovom portáli ÚKSÚP.

Predmetom projektu je:

  • Migrácia IS POR do cloudu
  • Programovanie IS POR do nového štandardu cloud native
  • Nevyhnutná úprava IS POR pre zabezpečenie jeho dlhodobej prevádzky - reinštalácia systémov na vyšší operačný systém, vyššiu verziu MS SQL
  • Nákup licencií nevyhnutných pre nové riešenie – licencie SQL a server manažment
  • Nákup HW vybavenia pre nové riešenie zvýšenie bezpečnosti ÚKSÚP. V projekte sa nakúpi HW vybavenie (firewally).

Aktivity projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných 4 hlavných aktivít

Analýza a dizajn

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Implementácia a testovanie

Nasadenie

Ciele projektu boli naplnené. 

www.opvai.sk www.eufondy.sk