Dokumenty potrebné na udelenie povolenia pre vykonanie zásahov na zvieratách

ZMENA ! V platnosti je nový Cenník výkonov !

Platnosť povolenia od vystavenia je na aktuálny kalendárny rok ! 

Zásahy na mladých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh povolenia" presne konkretizovať kategóriu zvierat (napr. teľatá do 8 týždňov, jahňatá do 8 dní a pod.) na ktorej sa bude vykonávať zásah.

Zásahy na dospelých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh povolenia" presne konkretizovať kategóriu zvierat na ktorej sa bude vykonávať zásah, zoznam identifikačných čísiel (ušných čísiel) všetkých zvierat z CEHZ na ktorých sa bude vykonávať zásah spolu s dátumom ich narodenia, odporúčanie od veterinárneho lekára, ktorý takýto zákrok odporúča s jeho podpisom a otlačkom jeho pečiatky, kód fariem z CEHZ na ktorých sa zvieratá nachádzajú.

Dospelé zvieratá - sú tie, ktoré prekročili vekovú hranicu podľa § 22 ods. 2 písm. c) zákona č.39/2007.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Podmienky pri schvaľovaní umiestnenia zvierat z neekologického chovu: 

Poľnohospodár pred požiadaním o každú takúto výnimku nahliadne do údajov zozbieraných v „Databáze biozvierat“ s cieľom overiť, či je jeho žiadosť odôvodnená.

Hospodárske zvieratá:

Povolenie pre umiestnenie neekologických zvierat sa žiada na všetky kategórie zvierat a vo všetkých prípadoch!

Stádo alebo črieda sa zostavuje prvý raz – umiestnenie zvierat na farmu registrovanú v ekológii, na ktorej sa daný druh zvierat nenachádza (ale chov je registrovaný v EPV)

– zvieratá, ktoré majú byť umiestnené na farmu podliehajú obmedzeniam:

 • hovädzí dobytok, koňovité zvieratá a raticová zver majú menej ako šesť mesiacov;
 • ovce a kozy majú menej ako 60 dní;
 • ošípané vážia menej ako 35 kg;
 • králiky majú menej ako tri mesiace.

Pri doplnení stáda alebo čriedy možno povoliť:

Umiestnenie dospelých samcov.

Umiestnenie ešte nerodiacich samíc starších ako 6 mesiacov (HD, kone, raticová zver), starších ako 60 dní (ovce, kozy), starších ako 3 mesiace (králiky), vážiacich viac ako 35 kg (ošípané), (počet obmedzený) :

– najviac 10 % z počtu dospelých kobýl alebo jalovíc prítomných na farme a 20 % z počtu dospelých samíc ošípaných, oviec, kôz, králikov alebo raticovej zveri prítomných na farme v čase podania žiadosti;

– tieto percentá sa môžu navýšiť na 40 % z počtu dospelých kobýl, jalovíc, dospelých samíc ošípaných, oviec, kôz, králikov alebo raticovej zveri prítomných na farme v prípade, že je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok (žiadateľ zaškrtne v žiadosti):

 • došlo k podstatnému rozšíreniu chovu;
 • jedno plemeno bolo nahradené iným plemenom;
 • začalo sa s novou špecializáciou chovu hospodárskych zvierat.

– v prípade výrobných jednotiek, v ktorých sa nachádza menej ako 10 jedincov koňovitých zvierat, raticovej zveri alebo hovädzieho dobytka či králikov, alebo menej ako päť jedincov ošípaných, oviec alebo kôz, sa každé také obnovenie obmedzí na najviac jedno zviera za rok.

Ak je chov dotknutých plemien ohrozený, nie je nutné, aby boli zvieratá týchto plemien ešte nerodiace. Ohrozené plemená:

 1. hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok a maďarský stepný dobytok,
 2. ovce – valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,
 3. kozy – biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,
 4. kone – slovenský teplokrvník, hucul, furioso, nonius, slovenský športový pony, lipican, shagya-arab a norik muránskeho typu,
 5. ošípané – mangalica.
 • v tomto prípade je však potrebné, aby zvieratá ohrozených plemien, ktoré majú byť umiestnené na farmu, boli zapísané v plemennej knihe!

Dokumenty potrebné na udelenie povolenia na umiestnenie neekologických zvierat na ekologickú farmu

Platnosť povolenia od vystavenia je na aktuálny kalendárny rok ! 

Kompletne vyplnenú žiadosť o schválenie umiestnenia neekologických zvierat do ekologickej poľnohospodárskej výroby. V prípade žiadosti o schválenie neekologických samíc je potrebný aj zoznam zvierat (samíc) z CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat), ktoré sa nachádzajú na farme v čase podania žiadosti, podľa veku:

 • HD - nad 24 mesiacov vrátane
 • Ovce a kozy - nad 12 mesiacov vrátane
 • Kone - nad 36 mesiacov vrátane
 • Ošípané - nad 6 mesiacov vrátane

Z tohto počtu sa vypočíta množstvo neekologických zvierat, ktoré je možné umiestniť na farmu.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 sa povolenie pre umiestnenie neekologických zvierat žiada na všetky kategórie zvierat bez výnimky. Z uvedeného vyplýva, že sa žiadosti podávajú na akýkoľvek nákup neekologických zvierat do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Hydina - prevádzkovateľ si môže na udelené povolenie umiestniť neobmedzené množstvo neekologickej hydiny na výrobu mäsa alebo mládky určené na produkciu vajec, ktoré nie sú staršie ako 3 dni.