Dokumenty potrebné k vyjadreniu k použitiu krmív alebo kŕmnych doplnkových látok v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie krmiva alebo kŕmnej doplnkovej látky do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (v jednej žiadosti môže byť aj viac krmív, v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe). Etiketu výrobku (povinné). Osvedčenie o zápise krmivárskeho podniku do registra na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave, Odbor krmív a výživy zvierat (povinné). Certifikát na výrobcu od inšpekčného orgánu/organizácie (iba pri posudzovaní zahraničných minerálnych krmív alebo krmív - povinné). Kartu bezpečnostných údajov (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky). Špecifikáciu zloženia (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky).