Usmernenie k podávaniu žiadosti o výnimku v dôsledku katastrofických okolností - chov včiel v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“)

Podľa čl. 22 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu a čl. 47 písm. d) kŕmenie včiel ekologickým medom, ekologickým cukrom alebo ekologickým cukrovým sirupom v prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych poveternostných podmienok alebo katastrofických okolností, ktoré bránia v produkcii nektáru alebo medovice, NK (ES) č. 889/2008 môže udeliť ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, výnimku v prípade ak bola katastrofická okolnosť:

- dostatočne preukázaná a podložená presvedčivými dôkazmi o rozsahu a mieste katastrofy, ktorá postihla danú prevádzku,

- je uvedený časový plán obnovy ekologického režimu hospodárenia po katastrofe vrátane popisu dočasných opatrení k tomu, aby ekologická produkcia mohla pokračovať s vymedzenou dobou z časového hľadiska, na ktorú sa výnimka žiada,

Na udelenie tohto typu výnimky z pravidiel EPV prevádzkovateľovi nevzniká nárok. Výnimka na kŕmenie včiel ekologickým medom, ekologickým cukrom alebo ekologickým cukrovým sirupom nie je udelená v prípadoch keď kŕmenie včiel je možné zabezpečiť prirodzeným spôsobom (teda bez skrmovania), v súlade s ekologickými pravidlami.

Žiadosť o udelenie výnimky z katastrofických okolností je možné doručiť:

  • písomne prostredníctvom pošty na adresu: ÚKSÚP, Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby, Matúškova 21, 833 16 Bratislava,

  • elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

  • osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Žiadateľ o výnimku podá kompletne vyplnenú (položky 1 – 4 v žiadosti) ŽIADOSŤ_katastrofické okolnosti_včelári o udelenie výnimky, v ktorej budú vyplnené nasledovné údaje:

  • registračného čísla prevádzkovateľa

  • počet včelstiev,

  • množstvo a typ krmiva,

  • vymedzená dĺžka obdobia jeho použitia vrátane predloženia časového plánu obnovy,

  • dôkazy akými napr. sú: vyjadrenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy alebo Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok alebo Slovenského zväzu včelárov, taktiež je možné priložiť fotodokumentáciu s popisom rozsahu škôd s vyšpecifikovaním potrieb pre obnovu ekologického hospodárstva.


V prípade podania neúplnej žiadosti bude prevádzkovateľ písomne vyzvaný k jej doplneniu v stanovenom termíne. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť do stanoveného termínu, konanie vo veci udelenia výnimky bude zastavené. Žiadosť o udelenie výnimky bude automaticky zamietnutá ak žiadateľ bude požadovať udelenie výnimky na neurčitý čas alebo na celý rok.