Zákon z 24. mája 2005 č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon). Nadobudnutie účinnosti: 1. júla 2005. Zbierka zákonov čiastka 119/2005, strany 2750-2755.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív. Účinné od 1.1.2006. Korigendum k nariadeniu – Ú. v. L 11, 16.1.2009.

Osobitné upozornenie pre producentov vedľajších produktov z výroby potravín (t.j. mlyny, pekárne, pečivárne, výrobcov cukroviniek, pivovary, bitúnky, lisovne olejov, škrobárne, výroba hotových pokrmov a pod.), ktoré sa používajú na kŕmenie zvierat: Taktiež musia byť zaregistrovaní podľa tohto nariadenia aj vtedy, keď sú zapísaní do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Nariadenie Európskej komisie (EÚ) č. 225/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o schválenie prevádzok, ktoré uvádzajú produkty získané z rastlinných olejov a zmesových tukov na použitie v krmivách na trh, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu, skladovanie, prepravu olejov, tukov a z nich získaných produktov a na ich testovanie na dioxíny. Uplatňuje sa od 16.9.2012.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1905 z 22. októbra 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o testovanie olejov, tukov a z nich získaných produktov na dioxíny. Nadobúda účinnosť od 12.11.2015. Odsek 3 písm. b) bod 2 písm. h) prílohy k tomuto nariadeniu sa uplatňuje od 23. apríla 2016. Nižšie na stránke sa dokumentoch nachádza konsolidované znenie Prílohy II.

Nariadenie Komisie (ES) č. 141/2007 zo 14. februára 2007 o požiadavke na schvaľovanie prevádzok krmivárskych podnikov vyrábajúcich alebo uvádzajúcich na trh doplnkové látky kategórie kokcidiostatiká a histomonostatiká v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 Nadobúda účinnosť: 7. marca 2007

Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín s účinnosťou od 21.2.2002. Články 11, 12 a 14 až 20 sa uplatňujú od 1.1.2005.

Novely:Nariadenia (ES) č. 1642/2003, 575/2006, 202/2008 a 596/2009.

Implementačné nariadenie: Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácii pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín s účinnosťou od 13. januára 2005.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá. Nadobúdanie účinnosti: 31.1.2011

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES.

Uplatňuje sa: 1. septembra 2010. Novely: Nariadenia (EÚ): 454/2010, 568/2010, 939/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2010 z 26. mája 2010 o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o ustanovenia o označovaní krmív. Nadobudnutie účinnosti a uplatnenia: 16.júna 2010. Poznámka: Krmivá pre spoločenské zvieratá bolo možné označiť podľa predchádzajúcich predpisov do 31.8.2011

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o zákaz uvádzania bielkovinových produktov získaných z kvasiniek Candida kultivovaných na n-alkánoch na trh a ich používanie vo výžive zvierat. Uplatňuje sa: od 1. septembra 2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 939/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu (ES) č. 767/2009 o povolených toleranciách pri označovaní zloženia kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí uvedených v článku 11 ods. 5. Uplatňuje sa: od 01.09.2010

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2279 z 11. decembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, IV, VI, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní. Nadobudnutie účinnosti: 22.12.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.29/2011 z 2. februára 2011, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely. Nadobudnutie účinnosti: 15.2.2011

Novela: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 5/2014 zo 6. januára 2014, ktorým sa mení smernica 2008/38/ES, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat s účinnosťou od 27.1.2014

Novela: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení smernica 2008/38/ES, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat s účinnosťou od

Konsolidované znenie Nariadenia vlády č. 29/2011 Z. z. sa nachádza nižšie na tejto stránke v „Dokumentoch na stiahnutie“.

Nariadenie komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín.

Nadobudnutie účinnosti: 19.2.2013 a súčasne sa ruší katalóg podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2011.

NARIAENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1017 z 15. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 68/2013 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu. Nadobúda účinnosť od 11.7.2017.

Dôležité upozornenie: Kŕmne suroviny, ktoré sa nenachádzajú v tomto Katalógu kŕmnych surovín musia byť ohlásené (notifikované) FEFAC-u podľa článku 24 odseku 6 nariadenia (ES) 767/2009. Zoznam ohlásených kŕmnych surovín a notifikačný formulár sa nachádza na webovej stránke FEFAC: http://www.feedmaterialsregister.eu.

Kŕmne suroviny, ktoré nie sú v Katalógu a neboli ani notifikované nie je možné používať na priame kŕmenie zvierat ani na výrobu kŕmnych zmesí.