Zoznam prostriedkov na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení pre živočíšnu výrobu

mini logo ÚKSÚP

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení pre živočíšnu výrobu

mydlo draselné a sodné, voda a para, vápenné mlieko, vápno, nehasené vápno, chlórnan sodný (napr. ako tekuté bielidlo), kaustická sóda, kaustická potaš, preroxid vodíka, prírodné esencie z rastlín, kyselina citrónová, šťavelová, octová, mravčia, mliečna, peroxooctová, alkohol, kyselina dusičná (mliekárenské zariadenie), kyselina fosforečná (mliekárenské zariadenie), formaldehyd, uhličitan sodný

Čistiace a dezinfekčné prostriedky používané pre živočíšnu výrobu sa používajú na účely ako sú popísané v " Zozname čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre ŽV povolených v EPV " v časti charakteristika (viď. Dokumenty na stiahnutie)


UPOZORNENIE

Čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu paznechtov, ktoré boli v minulosti povolené, boli preskúmané a pri poslednej aktualizácii Zoznamu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre ŽV povolených v EPV (jún 2023) boli odstránené z tohto zoznamu. Dôvodom zastavenia platnosti je, že uvedené druhy prípravkov nespadajú do kategórie produktov zmysle čl. 24 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018, o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v platnom znení; čl. 5 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021 , ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy; prílohy VII Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení.

Biocídne prípravky, ktorých úlohou je dezinfekcia paznechtov, spadajú pod výrobky uvedené v prílohe č. V Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady (EU) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. Z uvedeného vyplýva, že produkty na čistenie a dezinfekciu paznechtov, ktoré sa radia medzi biocídne prípravky spadajú pod veterinárne dezinfekčné prípravky, o použití ktorých rozhoduje príslušná RVPS resp. veterinárny lekár.