Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Bratislava

SLDŠO Bratislava má tri pracoviská:

Pracovisko Bratislava

Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Pracovisko v Bratislave vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných organizmov a tiež všeobecnú diagnostiku škodlivých organizmov pre odborných pracovníkov ÚKSÚP a poľnohospodársku prax s použitím rôznych metód. Pri vírusoch je to imunochemická metóda (ELISA). V bakteriológii sa používajú metódy kultivačné, imunofluorescenčná mikroskopia a biologické testy na rastlinných indikátoroch. Huby sa diagnostikujú pomocou kultivácie a izolácie na živných médiách, využívajú sa metódy stereomikroskopické a mikroskopické s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. V entomológii sa využíva stereomikroskopia a mikroskopia, pri nematódach sa používajú vyplavovacie metódy s následnou technikou stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s morfometrickou analýzou.

Pracovisko Vígľaš

SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Pracovisko vo Vígľaši vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných škodcov a húb a všeobecnú diagnostiku pre stredné Slovensko technikami stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. Pri diagnostike húb sa využíva izolácia patogénov na živných pôdach, pri nematódach sú používané vyplavovacie metódy.

Pracovisko Košice

Letná 3, 041 39 Košice

Pracovisko v Košiciach vykonáva laboratórnu diagnostiku monitorovaných škodcov a húb a všeobecnú diagnostiku pre východné Slovensko technikami stereomikroskopie a svetelnej mikroskopie s digitálnym snímkovaním a následnou analýzou obrazu. Pri diagnostike húb sa využíva izolácia patogénov na živných pôdach, pri nematódach sú používané vyplavovacie metódy.

Všetky tri pracoviská okrem činnosti vyplývajúcej z legislatívy vykonávajú aj činnosť pre fyzické osoby na objednávku - diagnostika škodlivých organizmov vyskytujúcich sa na území SR. Pracoviská vykonávajú diagnostiku na niektoré bežne sa vyskytujúce vírusy, baktérie, huby, nematódy a živočíšnych škodcov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Vígľaš

SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

SLDŠO vo Vígľaši je zamerané na monitorovanie hubového patogéna rakovinovec zemiakový (Synchytrium endobioticum) a na monitorovanie cystotvorných háďatiek zemiakových Globodera pallida a Globodera rostochiensis v pôde. Na zisťovanie výskytu týchto škodlivých organizmov sa využívajú flotačné metódy, stereomikroskopia a svetelná mikroskopia. Pracovisko vykonáva štátne skúšky rezistencie odrôd zemiakov na tieto patogény biologickými testami.

Na objednávku je možné na tomto pracovisku vykonať pre fyzickú alebo právnickú osobu:

 • detekciu prítomnosti háďatka zemiakového (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) v pôde
 • detekciu prítomnosti rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum) v pôde
 • testy rezistencie odrôd zemiakov na háďatko zemiakové (Globodera rostochiensis - patotyp Ro1, Ro2/3, Ro4, Ro5) Trubkovým testom alebo Nádobovým testom
 • testy rezistencie odrôd zemiakov na háďatko zemiakové (Globodera pallida - patotyp Pa1, Pa2, Pa3) Trubkovým testom alebo Nádobovým testom
 • testy rezistencie odrôd zemiakov na rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum - patotyp 1, 2, 6, 18) Trubkovým testom alebo Krúžkovým testom

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Haniska

Osada 281, 044 57 Haniska

SLDŠO v Haniske sa zaoberá laboratórnou diagnostikou monitorovaných škodlivých organizmov imunochemickými (ELISA) a molekulárnymi technikami (PCR a jej variácie) s použitím izolácie patogénov na živných pôdach, imunofluorescenčnou mikroskopiou, biologickým testovaním a poľnými skúškami. Kontrolujú sa vírusy a baktérie sadivových zemiakov a ovocných drevín, fytoplazmy, huby, háďatká prípadne hmyz. Pracovisko vykonáva aj pozberové skúšky sadbových zemiakov. Dôležitou činnosťou je tiež testovanie vírusov ovocných drevín na bylinných a drevitých indikátoroch v skleníkových podmienkach a skúšanie ozdravovania drevín termoterapiou. 

Na tomto pracovisku je možné na objednávku diagnostikovať:

Karanténne baktérie zemiakov:

 • Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus aj Ralstonia solanacearum – metódami PCR, qPCR, IF mikroskopia, selektívna izolácia na živných médiách, biotesty a testy patogenity

Škodlivé baktérie zemiakov:

 • Dickeya solani, Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum – metódami PCR

Vírusy zemiakov:

 • PLRV, PVY, PVA, PVM, PVS, PVX – metódami skleníkových biotestov a ELISA

U vzoriek jadrovín:

 • karanténnu baktériu Erwinia amylovora – metódami PCR, qPCR, IF mikroskopia, selektívna izolácia na živných médiách, testom patogenity/hypersenzitivity.

U vzoriek tekvicovitých rastlín:

 • baktériu Acidovorax citrulli – metódou PCR a selektívnou izoláciou na živných médiách.

U vzoriek pagaštana:

 • baktériu Pseudomonas syringae pv. aesculi – metódou PCR a selektívnou izoláciou na živných médiách.

U vzoriek kukurice:

 • baktériu Pantoea stewartii – metódou PCR a selektívnou izoláciou na živných médiách.

U vzoriek rôznych druhov rastlín:

 • baktériu Xylella fastidiosa – metódami PCR a qPCR.

SLDŠO Haniska vykonáva taktiež molekulárnu identifikáciu:

 • cystotvorných háďatiek Globodera pallida a G. rostochiensis – metódami PCR
 • izolovaného háďatka Bursaphelenchus xylophilus – metódami PCR
 • izolovaných háďatiek Ditylenchus destructor a D. dipsaci – metódami PCR
 • huby Gibberella circinata – metódami PCR
 • huby Melampsora medusae – metódami PCR
 • míneriek: Liryomyza bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae, L. trifolii – metódami PCR a RFLP
 • fytoplaziem: proliferácia jablone (Candidatus phytoplasma mali), chradnutie hrušky (Candidatus phytoplasma pyri), európska žltačka kôstkovín (ESFY), stolbur ľuľkovitých rastlín – metódami PCR a RFLP
 • viroidu vretenovitosti hľuz zemiakov (PSTVd) – metódou RT-PCR
 • vírusov kôstkovín: vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (PNRSV), šarku sliviek (PPV), vírus zakrpatenosti sliviek (PDV) – metódou RT-PCR