Skúšobné laboratórium osív a sadív Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Skúšobné laboratórium osív a sadív v Bratislave je akreditovaným pracoviskom ISTA.

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie. 

Predmetom akreditácie je vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív pred uvedením na trh. 

Činnosť laboratória vyplýva zo zákona NR SR č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru osív a sadív.

Laboratórium vykonáva:

  • odber vzoriek množiteľského materiálu podľa ISTA pravidiel,
  • laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISTA (ISTA RULES),
  • laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín.

Skúšobné laboratórium osív a sadív sa zúčastňuje medzinárodných kruhových testov organizovaných ISTA, zastupuje SR v ISTA a vydáva ISTA certifikáty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B

Kontakty