Skúšobné laboratórium osív a sadív

mini logo ÚKSÚP

Skúšobné laboratórium osív a sadív - Bratislava (akreditácia podľa ISTA)

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón B

Ing. Monika Holubicová

Vedúca laboratória SLOS BA
č. tel.: 02/59 880 253
E-mail: monika.holubicova@uksup.sk

Bc. Slávka Jombíková 

Manažér kvality ISTA
č. tel.: 02/59 880 253
E-mail: slavka.jombikova@uksup.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium osív a sadív - Zvolen

Oznam: Skúšobné laboratórium osív a sadív, pracovisko Zvolen bolo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP č.j. R/234/2019 premiestnené ku dňu 01.02.2020 na pracovisko Vígľaš .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium osív a sadív - Vígľaš (akreditácia podľa ISO/IEC 17025)

Adresa: ul. SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Ing. Ľubica Žilková

Vedúca laboratória SLOS VIG
č. tel.: 045/524 22 72
E-mail: lubica.zilkova@uksup.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratóriá s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív pred uvedením na trh. 

Činnosť laboratórií vyplýva zo zákona NR SR č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Činnosť laboratórií:

Činnosť laboratórií je určená požiadavkami Odboru osív a sadív.

Laboratóriá vykonávajú:

  • odber vzoriek množiteľského materiálu podľa ISTA pravidiel, ISO/IEC 17025
  • laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISTA (ISTA RULES), ISO/IEC 17025, skúšobné laboratórium v Bratislave je akreditovaným pracoviskom ISTA
  • laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín

Skúšobné laboratóriá osív a sadív sa zúčastňujú medzinárodných kruhových testov organizovaných ISTA, zastupujú SR v ISTA a vydávajú ISTA certifikáty.