Príspevky v odborných časopisoch:

COMPARISON OF ASH CONTENT IN VINEYARD PRUNING RESIDUES FROM MORAVIAN REGION, Martin ŠOTNAR, Ivan VITÁZEK, Jan MAREČEK, Patrik BURG, Eva KRČÁLOVÁ, Kristína DARNADYOVÁ, Vladimír MAŠÁN, Acta Technologica Agriculturae, Sciendo, edicion 21 May 2021 Processes, 2021, 9, 195

Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of wood chips from an apple tree, Martin Šotnar, Ivan Vitázek, Kristína Darnadyová, Ján Mareček, Eva Krčálová, Journal of Agricultural Science and Technology, 2019

The first finding of walnut husk fly Rhagoletis completa (Diptera, Tephritidae) in Slovakia, Milan KOZÁNEK, Marek SEMELBAUER & Rastislav BARTOŠ, Folia faunistica Slovaca 23 (2018) 29–31

ROZŠÍRENIE INVÁZNEJ CIKÁDKY SCAPHOIDEUS TITANUS (AUCHENORRHYNCHA, CICADELLIDAE) NA SLOVENSKU, Vladimír JANSKÝ, Ľubomír VIDLIČKA, Rastislav BARTOŠ, Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci Vol. LXII Bratislava 2016

MALIK, R. – HUDÁKOVÁ, M. - STRAMOVÁ, Z. – PRISTAŠ, P. 2016. Genetic variability of plant-associated proteobacteria isolated from Slovak (Central European) territory. In Archives of Phytopathology and Plant Protection Taylor & Francis Group vol. 49, no. 11-12, pp. 293-309. ISSN: 0323-5408 (Print), 1477-2906 (Online).

LAUTERER, P. – BARTOŠ, R. – MILONAS, P. 2011. First records of the jumping plant-louse Acizzia jamatonica (Kuwayama) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psyllidae) in Slovakia and Greece. In Plant Protect. Sci. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, vol. 47, č. 1, pp. 37–40. ISSN : 1212-2580.

ONDEJKOVÁ, N. – HUDECOVÁ, M. – BACIGÁLOVÁ, K. 2010. First report on Monilinia fructicola in the Slovak Republic. In Plant Protect Sci. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences. vol. 46, č. 4, pp. 181–184. ISSN: 1212-2580.

Kyjanička purpurová - nebezpečný škodlivý organizmus, Darnadyová, Kristína Naše pole, 12, 2008, 7, 32 ISSN: 1335-2466

BUKVAYOVÁ, N. 2007. Cryptocline taxicola (All.) Petr. – A new plant pathogen reported in Slovak Republic – Short communication. In Plant Protect. Sci., vol. 43, no. 3, pp. 122–124. ISSN 1212-2580.

Antraknóza lupiny, spôsobená hubovým patogénnom rodu Colletotrichum gloeosporiodes DARNADYOVÁ, K. a i. 2007. Naše pole 6/2007, Odborný mesačník pre pestovateľov rastlín, 32 s.

BUKVAYOVÁ, N. - HENSELOVÁ, M. – VAJCIKOVÁ, V. - KORMANOVÁ, T. 2006. Occurrence of dwarf virus of winter wheat and barley in several regions of Slovakia during the growing seasons 2001 – 2004. In Plant Soil Environ. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, vol. 52, no. 9, pp. 392-401, ISSN 1214-1178.

Výskyt a škodlivosť hrčkotvorných nematód Meloidogyne incognita. LIŠKOVÁ, Marta - SASANELLI, Nicola - DARNÁDYOVÁ, Kristína: In: Naše pole, 2002, roč. 6


Príspevky v zborníkoch:

GOLIAN, M. - SZABOVÁ, E. - IVANOVÁ, M. - HEGEDÜSOVÁ, A. 2016. Výskyt a koncentrácia voľných aminokyselín vo vybraných vzorkách hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus). In Veda mladých. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita. s. 27-36. ISBN 978-80-552-1535-8.

DARNADYOVÁ, K. - BARTOŠ R, - SLOSIAROVÁ, V. 2015: Sledovanie výskytu vybraných škodlivých organizmov na lesných a ovocných drevinách - výskyt nových inváznych škodcov na Slovensku. In XX. Česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín. Praha: ČZU-Praha. s. 86 – 87.

DARNADYOVÁ, K. 2013. Bursaphelenchus xylophilus-háďatko borovicové-Pine wood nematode-nebezpečný škodca borovíc. In Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, s. 90 – 92. ISBN: 978-80-8093-172-8.

SLOSIAROVÁ, V. – STRAKA, V. 2011. New record of Agromyzidae (Diptera) from the Slovak Republic. In Naturae tutela. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš. roč. 15, č.1, s. 101-102.

ONDEJKOVÁ, N. – DARNADYOVÁ, K. – SLOSIAROVÁ, V. 2009. Sledovanie výskytu vybraných škodlivých organizmov na lesných a ovocných drevinách. In Dreviny vo verejnej zeleni. Nitra: SPU Nitra. s. 294-295. ISBN 978-80-89408-02-3.

DARNADYOVÁ, K. 2007. Premnoženie suchomilných a teplomilných škodcov na poľnohospodárskych plodinách v niektorých lokalitách východného Slovenska v roku 2007. In Druhé rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti. Bratislava: Združenie pestovateľov obilnín. s. 89-91, ISBN 978-80-969817-3-1.

BUKVAYOVÁ, N. - SLOSIAROVÁ, V. - DARNADYOVÁ, K. 2006. Prieskum výskytu sypaviek Mycosphaerella pini a Mycosphaerella dearnessii na Slovensku. In XVII. Česká a slovenská konferencia o ochraně rostlin. Praha: ČZU Praha. ISBN 80-213-1516-4.

DARNADYOVÁ, K. - SLOSIAROVÁ, V. 2006. Rozširovanie menej významných, ale aj karanténnych škodlivých organizmov na poľnohospodárskych plodinách na Slovensku. In XVII. Česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín. Praha: ČZU Praha. ISBN 80-213-1516-4.


Prezentácie:

KÁRNÍK, M. 2009. Prednáška Erwinia amylovora (spála jadrovín) - príznaky.

KÁRNÍK, M. - DRUŽKOVSKÁ, A. 2009. Prednáška Erwinia amylovora (spála jadrovín) - okrasné a ovocné druhy.

KÁRNÍK, M. - ONDEJKOVÁ, N. 2009. Prednáška Erwinia amylovora (spála jadrovín) - porovnanie príznakov s inými škodlivými činiteľmi.


Iné:

Informačné letáky Odboru ochrany rastlín

Karanténni škodcovia Únie

Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie

Hospodársky významní škodcovia