Príspevky v odborných časopisoch

MALIK, R. – HUDÁKOVÁ, M. - STRAMOVÁ, Z. – PRISTAŠ, P. 2016. Genetic variability of plant-associated proteobacteria isolated from Slovak (Central European) territory. In Archives of Phytopathology and Plant Protection Taylor & Francis Group vol. 49, no. 11-12, pp. 293-309. ISSN: 0323-5408 (Print), 1477-2906 (Online).

LAUTERER, P. – BARTOŠ, R. – MILONAS, P. 2011. First records of the jumping plant-louse Acizzia jamatonica (Kuwayama) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psyllidae) in Slovakia and Greece. In Plant Protect. Sci. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, vol. 47, č. 1, pp. 37–40. ISSN : 1212-2580.

ONDEJKOVÁ, N. – HUDECOVÁ, M. – BACIGÁLOVÁ, K. 2010. First report on Monilinia fructicola in the Slovak Republic. In Plant Protect Sci. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences. vol. 46, č. 4, pp. 181–184. ISSN: 1212-2580.

BUKVAYOVÁ, N. 2007. Cryptocline taxicola (All.) Petr. – A new plant pathogen reported in Slovak Republic – Short communication. In Plant Protect. Sci., vol. 43, no. 3, pp. 122–124.  ISSN 1212-2580.  

BUKVAYOVÁ, N. - HENSELOVÁ, M. – VAJCIKOVÁ, V. - KORMANOVÁ, T. 2006.  Occurrence of dwarf virus of winter wheat and barley in several regions of Slovakia during the growing seasons 2001 – 2004. In Plant Soil Environ. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, vol. 52, no. 9, pp. 392-401, ISSN 1214-1178.

Príspevky v zborníkoch

GOLIAN, M. - SZABOVÁ, E. - IVANOVÁ, M. - HEGEDÜSOVÁ, A. 2016. Výskyt a koncentrácia voľných aminokyselín vo vybraných vzorkách hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus). In Veda mladých. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita. s. 27-36. ISBN 978-80-552-1535-8.

DARNADYOVÁ, K. - BARTOŠ R, - SLOSIAROVÁ, V. 2015: Sledovanie výskytu vybraných škodlivých organizmov na lesných a ovocných drevinách - výskyt nových inváznych škodcov na Slovensku. In XX. Česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín. Praha: ČZU-Praha. s. 86 – 87.

DARNADYOVÁ, K. 2013. Bursaphelenchus xylophilus-háďatko borovicové-Pine wood nematode-nebezpečný škodca borovíc. In Aktuálne problémy v ochrane lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, s. 90 – 92. ISBN: 978-80-8093-172-8.

SLOSIAROVÁ, V. – STRAKA, V. 2011. New record of Agromyzidae (Diptera) from the Slovak Republic. In Naturae tutela. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš. roč. 15, č.1, s. 101-102.

ONDEJKOVÁ, N. – DARNADYOVÁ, K. – SLOSIAROVÁ, V. 2009. Sledovanie výskytu vybraných škodlivých organizmov na lesných a ovocných drevinách. In Dreviny vo verejnej zeleni. Nitra: SPU Nitra.  s. 294-295. ISBN 978-80-89408-02-3.

DARNADYOVÁ, K. 2007. Premnoženie suchomilných a teplomilných škodcov na poľnohospodárskych plodinách v niektorých lokalitách východného Slovenska v roku 2007. In Druhé  rastlinolekárske  dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti. Bratislava: Združenie pestovateľov obilnín. s. 89-91, ISBN 978-80-969817-3-1.

BUKVAYOVÁ, N. - SLOSIAROVÁ, V. - DARNADYOVÁ, K. 2006. Prieskum výskytu sypaviek Mycosphaerella pini a Mycosphaerella dearnessii na Slovensku. In XVII. Česká a slovenská konferencia o ochraně rostlin. Praha: ČZU Praha. ISBN 80-213-1516-4.

DARNADYOVÁ, K. - SLOSIAROVÁ, V. 2006. Rozširovanie  menej významných, ale aj karanténnych škodlivých organizmov na poľnohospodárskych plodinách na Slovensku. In XVII. Česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín. Praha: ČZU Praha. ISBN 80-213-1516-4.

Prezentácie a iné

MALÍK, R. 2016. Prednáška Candidatus Liberibacter solanacearum – biológia, hostitelia a účinná diagnostika.

MALÍK, R. 2016. Prednáška Xylella fastidiosa – biológia, hostitelia, účinná diagnostika a fytosanitárne opatrenia.

KÁRNÍK, M. 2009. Prednáška Erwinia amylovora (spála jadrovín) - príznaky. 

KÁRNÍK, M. - DRUŽKOVSKÁ, A. 2009. Prednáška Erwinia amylovora (spála jadrovín) - okrasné a ovocné druhy. 

KÁRNÍK, M. - ONDEJKOVÁ, N. 2009. Prednáška Erwinia amylovora (spála jadrovín) - porovnanie príznakov s inými škodlivými činiteľmi.