Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je detekcia a identifikácia rastlinných patogénov.

Činnosť laboratória:

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš (ďalej SLDŠO VIG) je zamerané na oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných produktov chorobami a škodcami z domácej produkcie rastlín a v dovezenom rastlinnom materiáli, v zmysle platného Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. V laboratóriách sa používajú laboratórne techniky v súlade s platnou legislatívou SR, Smernicami Rady  EÚ, EPPO normami a bežnou laboratórnou praxou v rastlinnej fytopatológii.

Medzi ďalšie aktivity SLDŠO VIG patrí spolupráca so zmluvnými pracoviskami a odbornými inštitúciami pôdohospodárskeho rezortu, spolupráca s ostatnými pracoviskami ÚKSÚP pri monitorovaní výskytu škodlivých organizmov, prehliadky zdravotného stavu rastlín na skúšobných staniciach, produkčných plochách a v škôlkach. SLDŠO VIG spolupracuje s odborom ochrany rastlín (OOR) na vypracovávaní metodiky odberu vzoriek pre potreby fytoinšpekcie. Spolupracuje tiež pri legislatívnej činnosti v súvisiacich rezortoch. Vykonáva prednáškovú, publikačnú činnosť a vypracováva informačné letáky škodlivých organizmov pre potreby fytoinšpekcie a pre poľnohospodársku prax.

Odborní pracovníci SLDŠO VIG sú nominovaní za SR v medzinárodných organizáciách (EPPO panel pre bakteriológiu a EPPO panel pre diagnostiku a zabezpečenie systému kvality). Spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami EMN a FAO. Najvyšším cieľom v činnosti SLDŠO VIG je poskytovať služby vysokej kvality a tieto služby neustále zdokonaľovať.

SLDŠO VIG je zamerané na monitorovanie hubového patogéna rakovinovec zemiakový (Synchytrium endobioticum) a na monitorovanie cystotvorných háďatiek zemiakových (Globodera pallida a Globodera rostochiensis) v pôde. Na zisťovanie výskytu týchto škodlivých organizmov sa využívajú flotačné metódy, stereomikroskopia a svetelná mikroskopia. Pracovisko vykonáva štátne skúšky rezistencie odrôd zemiakov na tieto patogény biologickými testami.

Na objednávku je možné na tomto pracovisku vykonať pre fyzickú alebo právnickú osobu:

  • detekciu prítomnosti háďatka zemiakového (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) v pôde
  • detekciu prítomnosti rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum) v pôde
  • testy rezistencie odrôd zemiakov na háďatko zemiakové (Globodera  rostochiensis - patotyp Ro1, Ro2/3, Ro4, Ro5) Trubkovým testom alebo Nádobovým testom
  • testy rezistencie odrôd zemiakov na háďatko  zemiakové (Globodera pallida - patotyp Pa1, Pa2, Pa3) Trubkovým testom alebo Nádobovým testom
  • testy rezistencie odrôd zemiakov na rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum - patotyp 1, 2, 6, 18) Trubkovým testom alebo Krúžkovým testom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Kontakty