Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Ing. Katarína Hrebeňová
Vedúca skúšobného laboratória

Č. tel.: 02/59 880 409
E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív vzniklo 1. júla 2017 spojením dvoch pracovísk v Bratislave: Skúšobného laboratória pôd a Skúšobného laboratória hnojív. 

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je skúšanie pôd, hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratórií je určená požiadavkami Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií.

Skúšobné laboratórium analýzy pôd v rámci svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch. Reguluje ho zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z.z.

V rámci ASP sa v laboratóriu analyzuje ročne asi 30 tis. vzoriek pôd. Pôdne vzorky odobraté pre ASP sú využívané aj na výberové stanovovanie obsahu ďalších rastlinných živín, škodlivých látok, či kontrolu ekologického poľnohospodárstva.

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív vykonáva analýzy reprezentatívnych vzoriek povolených hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v certifikačnom konaní, vzoriek odobraných v rámci štátnej odbornej kontroly.