Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív

mini logo ÚKSÚP

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív - Bratislava  

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív vzniklo 1. júla 2017 spojením dvoch pracovísk v Bratislave Skúšobného laboratória pôd a Skúšobného laboratória hnojív.

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C

Ing. Katarína Hrebeňová
Vedúca laboratória SLAPH

č. tel.: 02/59 880 409
E-mail: katarina.hrebenova@uksup.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy - Zvolen

Oznam: Skúšobné laboratórium analýzy pôdy, pracovisko Zvolen bolo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP č.j. R/234/2019 zrušené ku dňu 31.01.2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy - Košice 

Adresa: Letná 3, 041 39 Košice

Ing. Valéria Paňková
Vedúca laboratória SLAP KE

č. tel.: 055/790 12 62
E-mail: valeria.pankova@uksup.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratóriá s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je skúšanie pôd, hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Činnosť laboratórií:

Činnosť laboratórií je určená požiadavkami Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií.

Skúšobné laboratórium analýzy pôd v rámci svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch. Reguluje ho zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z.z.

V rámci ASP sa v laboratóriu analyzuje ročne asi 30 tis. vzoriek pôd. Pôdne vzorky odobraté pre ASP sú využívané aj na výberové stanovovanie obsahu ďalších rastlinných živín, škodlivých látok, či kontrolu ekologického poľnohospodárstva.

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív vykonáva analýzy reprezentatívnych vzoriek povolených hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v certifikačnom konaní, vzoriek odobraných v rámci štátnej odbornej kontroly.

Dokumenty na stiahnutie: