Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je fyzikálne a chemické skúšanie pôd, hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru pôdy a hnojív.

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy v rámci svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch. Reguluje ho zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z.z.

V rámci ASP sa v laboratóriu analyzuje ročne asi 30 tis. vzoriek pôd. Pôdne vzorky odobraté pre ASP sú využívané aj na výberové stanovovanie obsahu ďalších rastlinných živín, škodlivých látok, či kontrolu ekologického poľnohospodárstva.

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív vykonáva analýzy reprezentatívnych vzoriek povolených hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v certifikačnom konaní, vzoriek odobraných v rámci štátnej odbornej kontroly.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón C

Kontakty