Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným a flexibilným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je fyzikálne a chemické skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a detekcia, identifikácia a kvantifikácia ich rezíduí v rastlinnom materiáli slúžiacom ako surovina na výrobu krmív a v krmivách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov je držiteľom osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) pod č. G-040 od 17. mája 2007, ktoré bolo vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Pracovisko je zaradené v Národnom programe dodržiavania zásad SLP a je pravidelne preverované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Osvedčenie o súlade so Správnou laboratórnou praxou bolo udelené dňa 21. mája 2021 a je platné do 21. mája 2023.

Oblasť štúdií: Fyzikálno-chemické štúdie, analytické štúdie

Činnosť laboratória:

Laboratórium vykonáva testovanie chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad SLP.

Fyzikálno-chemické a analytické štúdie sú vykonávané podľa Zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a v súlade so zásadami SLP OECD a Smernicou 2004/10/ES Európskeho parlamentu a rady.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón F a B

Kontakty