Skúšobné laboratórium osív a sadív Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív pred uvedením na trh.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru osív a sadív. Činnosť laboratórií vyplýva zo zákona NR SR č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Laboratórium vykonáva:

  • odber vzoriek množiteľského materiálu podľa ISO/IEC 17025,
  • laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISO/IEC 17025,
  • laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: ul. SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Kontakty