Skúšobné laboratórium osív a sadív Vígľaš

mini logo ÚKSÚP

Ing. Ľubica Žilková

Vedúca skúšobného laboratória

Č. tel.: 045/524 22 72

E-mail: lubica.zilkova@uksup.sk

Adresa pracoviska: ul. SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam: Skúšobné laboratórium osív a sadív, pracovisko Zvolen bolo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP č.j. R/234/2019 premiestnené ku dňu 01.02.2020 na pracovisko Vígľaš . 

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je vykonávať kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív pred uvedením na trh. 

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru osív a sadív. Činnosť laboratórií vyplýva zo zákona NR SR č. 597/2006 Z.z. o  pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd  pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných  rastlín na trh.

Laboratórium vykonáva:

  • odber vzoriek množiteľského materiálu podľa ISO/IEC 17025,
  • laboratórne skúšanie osiva podľa pravidiel ISO/IEC 17025,
  • laboratórne skúšanie dovezeného množiteľského materiálu pri dovoze z tretích krajín