Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Košice

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným a flexibilným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je detekcia a identifikácia rastlinných patogénov a kontrola zdravotného stavu rastlín.

Činnosť laboratória:

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Košice (ďalej SLDŠO KE) je zamerané na oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných produktov chorobami a škodcami z domácej produkcie rastlín a v dovezenom rastlinnom materiáli, v zmysle platného Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. V laboratóriách sa používajú laboratórne techniky v súlade s platnou legislatívou SR, Smernicami Rady EÚ, EPPO normami a bežnou laboratórnou praxou v rastlinnej fytopatológii.

Medzi ďalšie aktivity SLDŠO KE patrí spolupráca so zmluvnými pracoviskami a odbornými inštitúciami pôdohospodárskeho rezortu, spolupráca s ostatnými pracoviskami ÚKSÚP pri monitorovaní výskytu škodlivých organizmov, prehliadky zdravotného stavu rastlín na skúšobných staniciach, produkčných plochách a v škôlkach. SLDŠO KE spolupracuje s odborom ochrany rastlín (OOR) na vypracovávaní metodiky odberu vzoriek pre potreby fytoinšpekcie. Spolupracuje tiež pri legislatívnej činnosti v súvisiacich rezortoch. Vykonáva prednáškovú, publikačnú činnosť a vypracováva informačné letáky škodlivých organizmov pre potreby fytoinšpekcie a pre poľnohospodársku prax.

Odborní pracovníci SLDŠO KE sú nominovaní za SR v medzinárodných organizáciách (EPPO panel pre bakteriológiu a EPPO panel pre diagnostiku a zabezpečenie systému kvality). Spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami EMN a FAO. Najvyšším cieľom v činnosti SLDŠO KE je poskytovať služby vysokej kvality a tieto služby neustále zdokonaľovať.

SLDŠO KE sa zaoberá laboratórnou diagnostikou monitorovaných škodlivých organizmov imunochemickými (ELISA) a molekulárnymi technikami (PCR a jej variácie) s použitím izolácie patogénov na živných pôdach, imunofluorescenčnou mikroskopiou, biologickým testovaním a poľnými skúškami. Kontrolujú sa vírusy a baktérie sadivových zemiakov a ovocných drevín, fytoplazmy, huby, háďatká prípadne hmyz. Pracovisko vykonáva aj pozberové skúšky sadbových zemiakov. Dôležitou činnosťou je tiež testovanie vírusov ovocných drevín na bylinných a drevitých indikátoroch v skleníkových podmienkach a skúšanie ozdravovania drevín termoterapiou.

Na tomto pracovisku je možné na objednávku diagnostikovať:

Karanténne baktérie zemiakov:

 • Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus aj Ralstonia solanacearum – metódami PCR, qPCR, IF mikroskopia, selektívna izolácia na živných médiách, biotesty a testy patogenity

Škodlivé baktérie zemiakov:

 • Dickeya solani, Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum – metódami PCR

Vírusy zemiakov:

 • PLRV, PVY, PVA, PVM, PVS, PVX – metódami skleníkových biotestov a ELISA

U vzoriek jadrovín:

 • karanténnu baktériu Erwinia amylovora – metódami PCR, qPCR, IF mikroskopia, selektívna izolácia na živných médiách, testom patogenity/hypersenzitivity.

U vzoriek tekvicovitých rastlín:

 • baktériu Acidovorax citrulli – metódou PCR a selektívnou izoláciou na živných médiách.

U vzoriek pagaštana:

 • baktériu Pseudomonas syringae pv. aesculi – metódou PCR a selektívnou izoláciou na živných médiách.

U vzoriek kukurice:

 • baktériu Pantoea stewartii – metódou PCR a selektívnou izoláciou na živných médiách.

U vzoriek rôznych druhov rastlín:

 • baktériu Xylella fastidiosa – metódami PCR a qPCR.

SLDŠO KE vykonáva taktiež molekulárnu identifikáciu:

 • cystotvorných háďatiek Globodera pallida a G. rostochiensis – metódami PCR
 • izolovaného háďatka Bursaphelenchus xylophilus – metódami PCR
 • izolovaných háďatiek Ditylenchus destructor a D. dipsaci – metódami PCR
 • huby Gibberella circinata – metódami PCR
 • huby Melampsora medusae – metódami PCR
 • míneriek: Liryomyza bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae, L. trifolii – metódami PCR a RFLP
 • fytoplaziem: proliferácia jablone (Candidatus phytoplasma mali), chradnutie hrušky (Candidatus phytoplasma pyri), európska žltačka kôstkovín (ESFY), stolbur ľuľkovitých rastlín – metódami PCR a RFLP
 • viroidu vretenovitosti hľuz zemiakov (PSTVd) – metódou RT-PCR
 • vírusov kôstkovín: vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (PNRSV), šarku sliviek (PPV), vírus zakrpatenosti sliviek (PDV) – metódou RT-PCR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Letná 3, 041 39 Košice

Kontakty