Odbor laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

Laboratóriá ÚKSÚP sú zastrešované Odborom laboratórnych činností (OLČ), ktorý predovšetkým zabezpečuje analytickú časť úradnej kontroly rastlín, rastlinných produktov, pôdy, krmív a hnojív, osív a prípravkov na ochranu rastlín v súlade s platnou legislatívou. 

Poverením MPRV SR je OLČ od 10.12.2019 úradným laboratóriom na vykonávanie laboratórnych analýz, testov a diagnostík na vzorkách odobratých počas úradných kontrol pre oblasti stanovené v čl. 1 ods. 2 nariadenia EP a R (EÚ) č. 2017/625 podľa kompetencií stanovených v národnej legislatíve.

Činnosť odboru:

V zmysle platnej národnej a európskej legislatívy plní OLČ najmä tieto úlohy:

 • v oblasti fytosanitárnej kontroly je činnosť zameraná na laboratórnu kontrolu zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov z domácej produkcie a dovozu
 • vykonáva v súlade so zákonom č. 405/2011 Z.z. monitoring škodlivých organizmov (ŠO)
 • vzdeláva fytoinšpekciu a širokú verejnosť v oblasti ŠO         
 • vykonáva podľa zákonov č. 597/2006 Z. z., 271/2005 Z. z. a 151/2002 Z. z. kontrolu odrôd, osív, sadív a krmív na prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov a vykonáva skúšobnú a kontrolnú činnosť v oblasti fenotypového a genotypového popisu odrôd rastlín, odrodovej pravosti, homogenity a stability osív a detekcie ich produktov
 • zabezpečuje exaktný popis a rozlíšenie nových a geneticky modifikovaných odrôd rastlín v súlade s odporučenými metódami UPOV a smernicami Európskej únie, realizuje výkony pre právnu ochranu odrôd a skúšania vyrovnanosti, stálosti a rozdielnosti (DUS testing) laboratórnymi metódami, genetické analýzy, analýzy pôvodu odrôd
 • vykonáva rozhodovacie analýzy pri posudzovaní výsledkov analýz externých laboratórií
 • zastupuje  Slovenskú republiku ako člena a odbornú autoritu vo vládnych a medzinárodných štruktúrach -– ISTA, EPPO, Stále výbory EÚ pre zdravie rastlín, EFSA, ENGL JRC EC (European Network of GMO Laboratories), COEX-NET Group, SPVTS, ZSVTS, SRS
 • pôsobí ako Národné referenčné laboratórium pre GMO v súlade s Nariadeniami (ES) č. 882/2004 a 1981/2006 a zákonom č. 184/2006 Z. z.
 • vykonáva analytické a senzorické skúšanie vín, muštov a výrobkov na báze hrozna
 • vykonáva kvalitatívne a kvantitatívne skúšky osív a odber vzoriek osív
 • vykonáva skúšanie hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu
 • vykonáva fyzikálno-chemické, mikrobiologické, mikroskopické skúšky a analýzy krmív
 • vykonáva testovanie chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad SLP

Výstupy činnosti OLČ slúžia ako podklady k činnosti jednotlivých odborov ÚKSUP, s ktorými laboratóriá úzko spolupracujú.

Kontakty