Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov

mini logo ÚKSÚP

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Bratislava

Oznam: Pôvodný názov Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky bolo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP č.j. R/188/2019 zmenené ku dňu 01.12.2019 na Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov. Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov, pracovisko Zvolen bolo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ÚKSÚP č.j. R/234/2019 premiestnené ku dňu 01.02.2020 na pracovisko Vígľaš.

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Ing. Rastislav Bartoš
Vedúci laboratória SLDŠO BA

č. tel: 02/59 880 269
E-mail: rastislav.bartos@uksup.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Vígľaš 

Adresa: SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Ing. Alena Hubinská
Vedúca laboratória SLDŠO VIG

č. tel: +421 915 820 656
E-mail: alena.hubinska@uksup.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Haniska 

Adresa: Osada 281, 044 57 Haniska

RNDr. Richard Malík, PhD.
Vedúci laboratória SLDŠO HAN

č. tel: 055/693 02 91
E-mail: richard.malik@uksup.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnosť laboratórií:

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov (ďalej SLDŠO) je zamerané na oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných produktov chorobami a škodcami z domácej produkcie rastlín a v dovezenom rastlinnom materiáli, v zmysle platného Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. V laboratóriách sa používajú laboratórne techniky v súlade s platnou legislatívou SR, Smernicami Rady EÚ, EPPO normami a bežnou laboratórnou praxou v rastlinnej fytopatológii.

SLDŠO má laboratóriá v Bratislave, Vígľaši, Košiciach a v Haniske. Medzi ďalšie aktivity SLDŠO patrí spolupráca so zmluvnými pracoviskami a odbornými inštitúciami pôdohospodárskeho rezortu, spolupráca s ostatnými pracoviskami ÚKSÚP pri monitorovaní výskytu škodlivých organizmov, prehliadky zdravotného stavu rastlín na skúšobných staniciach, produkčných plochách a v škôlkach. SLDŠO spolupracuje s odborom ochrany rastlín (OOR) na vypracovávaní metodiky odberu vzoriek pre potreby fytoinšpekcie. Spolupracuje tiež pri legislatívnej činnosti v súvisiacich rezortoch. Vykonáva prednáškovú, publikačnú činnosť a vypracováva informačné letáky škodlivých organizmov pre potreby fytoinšpekcie a pre poľnohospodársku prax.

Odborní pracovníci SLDŠO sú nominovaní za SR v medzinárodných organizáciách (EPPO panel pre bakteriológiu a EPPO panel pre diagnostiku a zabezpečenie systému kvality). Spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami EMN a FAO. Najvyšším cieľom v činnosti SLDŠO je poskytovať služby vysokej kvality a tieto služby neustále zdokonaľovať.