Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky

Pracovisko Bratislava:

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Vedúci pracoviska

Ing. Rastislav Bartoš
č. tel: 02/59 880 269
E-mail: rastislav.bartos@uksup.sk


Pracovisko Vígľaš: 

Adresa: SNP 746/99, 962 02 Vígľaš

Vedúca pracoviska

Ing. Alena Hubinská
č. tel: +421 915 820 656
E-mail: alena.hubinska@uksup.sk


Pracovisko Haniska: 

Adresa: Osada 281, 044 57 Haniska

Vedúci pracoviska

RNDr. Richard Malík, PhD.
č. tel: 055/693 02 91
E-mail: richard.malik@uksup.sk


Činnosť oddelenia:

Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky (OVKD) je zamerané na oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných produktov chorobami a škodcami z domácej produkcie rastlín a v dovezenom rastlinnom materiáli, v zmysle platného Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. V laboratóriách sa používajú laboratórne techniky v súlade s platnou legislatívou SR, Smernicami Rady EÚ, EPPO normami a bežnou laboratórnou praxou v rastlinnej fytopatológii.

OVKD má laboratóriá v Bratislave, vo Zvolene, Vígľaši, Košiciach a v Haniske. Medzi ďalšie aktivity OVKD patrí spolupráca so zmluvnými pracoviskami a odbornými inštitúciami pôdohospodárskeho rezortu, spolupráca s ostatnými pracoviskami ÚKSÚP pri monitorovaní výskytu škodlivých organizmov, prehliadky zdravotného stavu rastlín na skúšobných staniciach, produkčných plochách a v škôlkach. OVKD spolupracuje s odborom ochrany rastlín (OOR) na vypracovávaní metodiky odberu vzoriek pre potreby fytoinšpekcie. Spolupracuje tiež pri legislatívnej činnosti v súvisiacich rezortoch. Vykonáva prednáškovú, publikačnú činnosť a vypracováva informačné letáky škodlivých organizmov pre potreby fytoinšpekcie a pre poľnohospodársku prax.

Odborní pracovníci OVKD sú nominovaní za SR v medzinárodných organizáciách (EPPO panel pre bakteriológiu a EPPO panel pre diagnostiku a zabezpečenie systému kvality). Spolupracuje aj s medzinárodnými organizáciami EMN a FAO. Najvyšším cieľom v činnosti OVKD je poskytovať služby vysokej kvality a tieto služby neustále zdokonaľovať.