Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s flexibilným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je detekcia a identifikácia rastlinných patogénov a kontrola zdravotného stavu rastlín.

Činnosť laboratória: 

Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov Bratislava (ďalej SLDŠO BA) je zamerané na oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných produktov chorobami a škodcami z domácej produkcie rastlín a v dovezenom rastlinnom materiáli, v zmysle platného Zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. V laboratóriách sa používajú laboratórne techniky v súlade s platnou legislatívou SR, Smernicami Rady EÚ, EPPO normami a bežnou laboratórnou praxou v rastlinnej fytopatológii.

SLDŠO BA má laboratóriá v Bratislave, vo Vígľaši a v Košiciach. Medzi ďalšie aktivity SLDŠO BA patrí spolupráca so zmluvnými pracoviskami a odbornými inštitúciami pôdohospodárskeho rezortu, spolupráca s ostatnými pracoviskami ÚKSÚP pri monitorovaní výskytu škodlivých organizmov, prehliadky zdravotného stavu rastlín na skúšobných staniciach, produkčných plochách a v škôlkach. SLDŠO BA spolupracuje s rastlinolekárskou inšpekciou Odboru ochrany rastlín (OOR) na vypracovávaní metodiky sledovania a zisťovania výskytu karanténnych škodcov Únie a ostatných škodcov. Spolupracuje tiež pri legislatívnej činnosti v súvisiacich rezortoch. Vykonáva prednáškovú, publikačnú činnosť a vypracováva informačné letáky škodlivých organizmov pre potreby rastlinolekárskej inšpekcie a pre poľnohospodársku prax.

SLDŠO BA vykonáva laboratórnou diagnostikou karanténnych škodcov Únie a ostatných škodcov imunochemickou (ELISA), mikroskopickou a stereomikroskopickou technikou s použitím izolácie patogénov na živných médiách, inkubáciou, extrakciou a biologickým testovaním. Zisťujú sa vírusy, baktérie, huby, háďatká a živočíchy na rastlinách a rastlinných produktoch.

Odborní pracovníci SLDŠO BA spolupracujú a sú nominovaní za SR v medzinárodných organizáciách (EURL, EFSA, EPPO panel pre bakteriológiu a EPPO panel pre diagnostiku a zabezpečenie systému kvality, FAO). Najvyšším cieľom v činnosti SLDŠO BA je poskytovať služby vysokej kvality a tieto služby neustále zdokonaľovať.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Matúškova 21, 833 16 Bratislava, pavilón A

Kontakty