Skúšobné laboratórium analýzy pôdy Košice

mini logo ÚKSÚP

Akreditované laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Predmetom akreditácie je fyzikálne a chemické skúšanie pôd, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu.

Činnosť laboratória:

Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru pôdy a hnojív.

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy v rámci  svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch.  Reguluje ho zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Podrobnosti výkonu ASP ustanovuje vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z.z.

V rámci ASP sa v laboratóriu analyzuje ročne asi 30 tis. vzoriek pôd. Pôdne vzorky odobraté pre ASP sú využívané aj na výberové stanovovanie obsahu ďalších rastlinných živín, škodlivých látok, či kontrolu ekologického poľnohospodárstva.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa pracoviska: Letná 3, 041 39 Košice

Kontakty