Súvisiaca legislatíva

Zákon č. 295/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Zákon č. 271/2005 Z.z. o krmivách.

Zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Zákon NR SR č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

REGULATION (EC) No 882/2004 of the EP and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules.

COMMISSION RECOMMENDATION No 2004/787/EC of 4 October 2004 on technical guidance for sampling and detection of genetically modified organisms and material produced from genetically modified organisms as or in products in the context of Regulation (EC) No 1830/2003.

COMMISSION REGULATION (EC) No 1981/2006 of 22 December 2006 on detailed rules for the implementation of Article 32 of Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the Community reference laboratory for genetically modified organisms.

COMMISSION REGULATION (EC) No 641/2004 of 6 April 2004 on detailed rules for the implementation of REGULATION (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the application for the authorisation of new genetically modified food and feed, the notification of existing products and adventitious or technically unavoidable presence of genetically modified material which has benefited from a favourable risk evaluation.

REGULATION (EC) No 1829/2003 f the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed.

REGULATION (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC.

DIRECTIVE 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC.