Úlohy a kompetencie NRL

mini logo ÚKSÚP

Úlohy a kompetencie NRL

Pozícia

 • Oddelenie molekulárnej biológie (OMB) je Národným referenčným laboratóriom v zmysle Nariadení (ES) č.1981/2006 a č. 1829/2003 a v zmysle § 8 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.
 • Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium OMB ÚKSÚP je Národným referenčným laboratóriom pre geneticky modifikované organizmy na základe poverenia ministra pôdohospodárstva z 5. júna 2007 podľa článku 33 Nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.
 • OMB je akreditované v SNAS ako Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium podľa ISO/IEC 17025:2005.
 • OMB je validovaným laboratóriom IRMM DG JRC EC pre spoluprácu na certifikačných štúdiách CRM v oblasti kvantifikácie DNA od roku 2007 (IRMM – Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgicko).

Úlohy a kompetencie NRL

OMB NRL podľa článku 33 Nariadenia (ES) 882/2004 má nasledovné úlohy a kompetencie:

 • spolupracuje s referenčným laboratóriom spoločenstva v oblasti svojej kompetencie;
 • koordinuje činnosť úradných laboratórií, zodpovedných za analyzovanie vzoriek podľa článku 11 Nariadenia;
 • organizuje porovnávacie testy medzi úradnými laboratóriami a zabezpečuje vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch;
 • zabezpečuje poskytovanie informácií od referenčného laboratória spoločenstva príslušnému orgánu a národným úradným laboratóriám;
 • príslušným orgánom poskytuje vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní koordinovaných plánov kontroly, prijatých podľa článku 53 Nariadenia;
 • je zodpovedné za vykonávanie iných osobitných povinností stanovených podľa postupu uvedeného v článku 62 odsek 3, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie existujúce národné povinnosti.

Činnosť v medzinárodných organizáciách:

 • OMB je členom ENGL (European Network of GMO Laboratories) od roku 2004 na základe zmluvy EC s ÚKSÚP a členom ENGL Steering Committe EC od roku 2007.
 • Spolupracuje s referenčným laboratóriom spoločenstva CRL DG JRC EC Ispra.
 • OMB spolupracuje s IRMM DG JRC EC (Institute for Reference Materials and Measurements) na certifikačných štúdiách CRM v oblasti kvantifikácie DNA od roku 2007.
 • Je členom Coex-Net Group DG AGRI (koordinačná skupina EC pre koexistenciu GM rastlín) a členom pracovnej skupiny TWG Maize ECoB EC (European Coexistence Bureau EC).
 • OMB spolupracuje s ISTA (International Seed Testing Association) a je členom BMT a TWC WG UPOV (pracovné skupiny pre právnu ochranu odrôd).
 • OMB je registrované v EPPO Database on Diagnostic Expertise a v roku 2007 bolo EPPO direktorátom poverené účasťou v programe zabezpečenia systému kvality diagnostických laboratórií, so zameraním na štandardizáciu postupov validácie diagnostických protokolov. Podieľa na EC/EPPO validácii diagnostických metód pre rastlinné patogény.    
 • OMB je národným kontaktným a spolupracujúcim laboratóriom EC v oblasti Crop and food biosecurity pre plodinový bioterorizmus a nové diagnostické technológie.
 • Je členom národnej vedeckej skupiny EFSA (European Food Safety Authority).

História a poslanie OMB NRL

Oddelenie molekulárnej biológie bolo zriadené v roku 1998 z pôvodných Biochemických a genetických laboratórií ÚKSÚP (založené v roku 1986) a vybudované z výskumných grantov a PHARE projektov v rámci budovania inštitúcií a harmonizácie právnych štandardov a nariadení v poľnohospodárskom sektore SR s acquis zameranou na potravinovú bezpečnosť vo fytosanitárnej oblasti a v oblasti ochrany spotrebiteľa (Kap. 7 Poľnohospodárstvo).

Laboratóriá OMB NRL komplexne pokrývajú potrebu molekulárno-biologických analýz rastlinných komodít v poľnohospodárskom skúšobníctve SR na obdobie budúcich 5-10 rokov. Realizáciou projektov boli vytvorené podmienky pre zabezpečenie efektívnych výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti v poľnohospodárstve SR, ktorá vyplýva z platnej legislatívy EU a SR a pre dosiahnutie technologickej a metodickej zhody výkonov s medzinárodnými štandardmi a validovanými postupmi.

OMB NRL zabezpečuje skúšobné výkony v oblasti rastlinných komodít, krmív a potravinových vstupov podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek kontroly kvality, fytosanitárnej diagnostiky a bezpečnosti primárneho potravinového reťazca (rastlinné komodity, bioprodukty, krmivá, GMO, karanténne patogény – baktérie, fytoplazmy, huby, vírusy) a v SR má priority vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

OMB NRL plní úlohy a kompetencie vyplývajúce z článku 33 Nariadenia (ES) 882/2004, reflektuje na nástup nových analytických a skúšobných technológií a zabezpečuje kompatibilitu SR s referenčnými laboratóriami EC a vyspelých krajín sveta (USA).