Aktuálne informácie

mini logo ÚKSÚP

Oznámenie o zmene na pozícii vedúceho SMBL č. 016/S-200

Týmto Vám oznamujeme, že od 01.02.2015 bola do funkcie vedúceho Skúšobného molekulárno-biologického laboratória NRL ÚKSÚP Bratislava, č. 016/S-200, vymenovaná Mgr. Miroslava Feketová. Do 31.01.2015 bol vedúcim SMBL NRL RNDr. Ľubomír Horváth. K výmene na pozícii vedúceho SMBL NRL došlo z dôvodu odchodu RNDr. Ľubomíra Horvátha do dôchodku. Mgr. Miroslava Feketová doteraz pracovala na pozícii manažér kvality SMBL NRL, zástupca vedúceho SMBL NRL a interný auditor ÚKSÚP.

Kvalifikačné požiadavky:

 • Mgr. Feketová pracuje na Oddelení molekulárnej biológie OD od roku 1999 ako vedúca laboratória a od roku 2003 aj ako manažér kvality SMBL, zástupca vedúceho SMBL a interný auditor ÚKSÚP a od 1.3. 2014 do 31.8. 2014 zástupca riaditeľky OD, má 23 ročnú prax.
 • Ako vedúca laboratória sa Mgr. Feketová v období 1999-2014 významným spôsobom podieľala na budovaní OMB, budovaní systému kvality laboratórií OMB a akreditácii SMBL, na dosiahnutí pozície NRL, flexibilnej akreditácie, zaradenia do EU siete GMO laboratórií ENGL EC a spoluprác s EURL GMFF JRC EC Ispra a JRC EC Sevilla.
 • Mgr. Feketová sa od roku 1999 podieľa na riešení štátnych výskumných úloh OMB (RVT 27-11), na rozvoji a introdukcii molekulárnej analytiky a nových metód skúšobníctve odrôd, osív, sadív, GMO a fytopatogénov, ktorými sa zabezpečuje implementácia acquis v oblasti potravinovej bezpečnosti a fytosanitárnej kontroly v SR. Vo všetkých týchto oblastiach boli dosiahnuté celoslovenské priority.
 • Mgr. Feketová absolvovala zahraničné kurzy s certifikátmi: Training Course on GMO Detection Methods EC JRC Biotech & GMOs Unit (2003), ISTA/FAO-Workshop on Electrophoresis and PCR-based Methods for Varietal Verification and GMOs Detection (2004), TWL Assistance course for Establishing Accredited aboratory, Umweltbundesamt a AGES Vienna (2005), TWL Tranining Course on GMOs and Pathogens Detection, University of Udine, Italy (2005), Real-Time PCR Course, ABI Warrington, UK (2006), MIDI Sherlock Training Course, Newark, USA (2007). Zúčastňuje sa NRLs Workshop-ov v EC JRC IHCP Ispra, IT. Je absolventkou kurzov interných auditorov a manažérstva kvality v SNAS.
 • Mgr. Feketová je od roku 2008 členom a expertom Technical Working Group for Maize, European Co-existence Bureau EC a zástupkyňou SK a od roku 2013 expertom Technical Working Group for Soybean, je nominovaným expertom Biosafety Clearing House Network of NRLs for LMO/GMO (nominácia MŽP SR). Je v evidenci EPPO Database of Diagnostic Expertise za OMB NRL a SK.

Menovaná zabezpečuje:

 • Príjem, evidencia a samostatná analýza vzoriek, vypracovávanie skúšobných protokolov a zodpovednosť za výsledky akreditovaných a neakreditovaných skúšok
 • Presun kompetencií administratívnej pracovníčky Odboru diagnostiky – sekretárky OD od roku 2007 – registratúra, vedenie záznamov, korešpondencia, fakturácia a i.
 • Zastupovanie riaditeľky OD od 1.3. 2014 do 31.8. 2014 - koordinácia a príprava „Národného programu monitorovania škodlivých organizmov 2015“
 • Akreditácia SMBL OMB 2007, dohľady 2008, 2009, 2011 a 2012, reakreditácia SMBL OMB 2010, 2014 - udržiavanie a zvyšovanie úrovne systému kvality v SMBL OMB, interné audity, preskúmania manažmentom
 • Funkciu manažéra kvality SMBL, úspešné zvládnutie akreditačných procesov SMBL a prechodu zo skúšobného laboratória typu 2 na laboratórium s flexibilným rozsahom akreditácie (dohľad 2011, príprava dokumentácie, PK, interné predpisy, formuláre, ŠOP)
 • Účasť SMBL na proficienčných testoch, medzinárodných porovnávacích testoch, medzilaboratórnych porovnávacích testoch a kruhových testoch s výbornými výsledkami (Z- score)
 • Zavádzanie nových metód, s tým súvisiaca verifikácia alebo validácia nových metód – podmienka pri prechode laboratória na flexibilný rozsah akreditácie
 • Vytvorenie a rozvoj medzinárodnej spolupráce s Agriculture Institute of Slovenia (medzinárodný porovnávací test GM MON 810)
 • Aktívna činnosť v pracovnej skupine TWG  Maize od roku 2008 – príprava dokumentov pre členské štáty EU, vydané v r. 2010, 2013 a 2014 platné pre všetky ČŠ