Projekty

mini logo ÚKSÚP

Štátny projekt RVT 27-11 „Ochrana genofondu kultúrnych rastlín Slovenska a jeho zlepšovanie progresívnymi metódami“ 1999-2002.
Úloha ČÚ 05/VE 03  „Vývoj a štandardizácia biochemických, molekulárnych a  morfometrických metód pre popis a rozlíšenie odrôd rastlín“.  
Úloha ČÚ 05/VE 05  „Detekcia karanténnych a ekonomicky významných patogénov kultúrnych rastlín“.  
Riešiteľské pracovisko OMB ÚKSÚP Bratislava, spoluriešiteľské pracovisko VÚ SAV, koordinačné pracovisko VÚRV Piešťany.

Rezortné výskumné projekty
Projekt VTP1 (VE01, VE02, VE03)  „Výskum biochemických, molekulárnych a  morfometrických techník pre identifikáciu odrôd kultúrnych rastlín“ VE01, VE02, VE03 (1992-1995),
Projekt VTP2  „Budovanie informačného systému ÚKSÚP, HW a SW zabezpečenie (1992-1994).
Koordinátor a zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľubomír Horváth, ÚKSÚP Bratislava,
spoluriešiteľské pracoviská VÚRV Piešťany (VE02) a VÚKu Trnava (VE03).

Projekt PHARE 1998
Equipment Supply for Harmonisation in Agriculture, FM 1998.
TWL projekt: Harmonisation and Internal Market Legislation.
Ciele: Budovanie molekulárno-diagnostických laboratórií pre GMO a rastlinné patogény.

Projekt PHARE 2003 a TWL 2005
Support of agricultural food chain in comprehensive food safety policy, FM 2003.
Ciele: Modernizácia a kompletizácia laboratórií a dosiahnutie úrovne zodpovedajúcej EU, zriadenie Národného referenčného laboratória a zapojenie OMB do štruktúr ES.

Project EUPHRESCO ERA-NET (6FP) “Interlaboratory comparison and validation of detection methods for phytoplasmas of phytosanitary concern in European orchards” 2010-2011.

Spolupráca
OMB NRL spolupracuje s významnými pracoviskami a vedeckými inštitúciami v SR a ČR:
SIŽP Bratislava, OÚSA Bratislava, VÚ SAV Bratislava, Trnavská Univerzita, SPVTS Bratislava, SRS Nitra, VÚRV Praha, SRS Olomouc a ďalšími.