Flexibilná akreditácia

mini logo ÚKSÚP

Názov akreditovaného subjektu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium NRL
Matúškova 21, 833 16 Bratislava