Informácie pre žiadateľov o paralelný obchod

Paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín je možné v SR povoliť, ak je daný prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v niektorom členskom štáte (ďalej len „členský štát pôvodu“) a zároveň je autorizovaný aj v SR, pričom obidva prípravky na ochranu rastlín majú identické zloženie. Identickosť zloženia oboch prípravkov posudzuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) v priebehu konania vo veci žiadosti o povolenie na paralelný obchod.

Postup pre žiadateľov:

Podanie žiadosti na kontrolný ústav

 Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál ÚPVS alebo poštou na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Odbor registrácie pesticídov

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Kontrolný ústav odporúča žiadosti predkladať elektronicky prostredníctvom ÚPVS. Takto podávané žiadosti sú kontrolným ústavom efektívnejšie spracovávané, čo v konečnom dôsledku prispieva k rýchlejšiemu administratívnemu vybaveniu. Správny poplatok za takto podané žiadosti je znížený o polovicu voči základnej sume, t.j. 16,50 €.

Predkladá sa:

  • formulár žiadosti je dostupný na web linku: https://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin  
  • so žiadosťou sa predkladá sprievodný list, odporúča sa predložiť sprievodný list osobitne pre každý prípravok
  • ak je žiadateľom zahraničný subjekt a ide o prvú žiadosť žiadateľa (subjektu) na kontrolnom ústave, prikladá sa výpis z obchodného registra (stačí kópia, podľa potreby preklad do slovenského jazyka, českého jazyka, anglického jazyka), žiadateľ musí mať sídlo v členskom štáte EÚ
  • ak žiadosť podáva zástupca v mene žiadateľa, ku žiadosti treba predložiť podpísaný originál poverenia na zastupovanie v SR (v SJ, ČJ, AJ)

Po zaevidovaní žiadosti na kontrolnom ústave dostane žiadateľ platobné údaje na zaplatenie správneho poplatku: 33,- Eur pri podaní žiadosti poštou, 16,50 Eur pri podaní žiadosti elektronicky cez ÚPVS.

Posudzovanie a vybavenie žiadosti

V prípade nekompletnej žiadosti (chýbajúce alebo nesprávne údaje o referenčnom prípravku, nesprávne čísla autorizácie, alebo iné nedostatky) sa konanie preruší podľa správneho poriadku a žiadateľ je vyzvaný na doplnenie náležitostí do stanoveného termínu; ak sú požadované náležitosti do stanoveného termínu doplnené, konanie pokračuje, ak nie, konanie sa zastaví. 

Kontrolný ústav na základe údajov o prípravku z členského štátu pôvodu porovnáva identitu požadovaného prípravku s referenčným prípravkom autorizovaným v SR. 

Ak sú prípravky identické, kontrolný ústav po schválení etikety vydáva povolenie na paralelný obchod, pričom doba povolenia prípravku na paralelný obchod je rovnaká ako doba autorizácie referenčného prípravku v SR.

Lehota na vydanie rozhodnutia je 45 pracovných dní – okrem doby prerušenia konania.

V prípade vydania povolenia na paralelný obchod, ako aj nepovolenia na paralelný obchod je žiadateľovi vystavená faktúra vo výške 298,- Eur.

Existuje aj možnosť paralelného obchodu na osobnú spotrebu, v tom prípade sa prípravok nesmie uvádzať na trh. Postup podania a vybavenia žiadosti je rovnaký, ako pri paralelnom obchode pre uvedenie na trh.