Informácie pre žiadateľov o paralelný obchod

Paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín je možné v SR povoliť, ak je daný prípravok na ochranu rastlín autorizovaný v niektorom členskom štáte (ďalej len „členský štát pôvodu“) a zároveň je autorizovaný aj v SR, pričom obidva prípravky na ochranu rastlín majú identické zloženie. Identickosť zloženia oboch prípravkov posudzuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) v priebehu konania vo veci žiadosti o povolenie na paralelný obchod.

Postup pre žiadateľov:

1. podanie žiadosti na kontrolný ústav - žiadosť sa podáva elektronicky cez portál UPVS (slovensko.sk) alebo poštou na adresu

Odbor registrácie pesticídov

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Predkladá sa:

- formulár žiadosti je dostupný na web linku: https://www.uksup.sk/orp-ziadosti-pre-por 

- so žiadosťou  sa predkladá sprievodný list, odporúča sa predložiť sprievodný list  osobitne pre každý prípravok 

- ak je žiadateľom zahraničný subjekt a ide o prvú žiadosť žiadateľa (subjektu) na kontrolnom ústave, prikladá sa výpis z obchodného registra (stačí kópia, podľa potreby preklad do slovenského jazyka, českého jazyka, anglického jazyka), žiadateľ musí mať sídlo v členskom štáte EÚ

- ak žiadosť podáva zástupca v mene žiadateľa, ku žiadosti treba predložiť podpísaný originál poverenia na zastupovanie v SR (v SJ, ČJ, AJ)

- po zaevidovaní žiadosti na kontrolnom ústave dostane žiadateľ platobné údaje na zaplatenie správneho poplatku: 33,- Eur pri podaní žiadosti poštou, 16,50 Eur pri podaní žiadosti elektronicky

2. posudzovanie a vybavenie žiadosti

- v prípade nekompletnej žiadosti (chýbajúce alebo nesprávne údaje o referenčnom prípravku, nesprávne čísla autorizácie, ...) sa konanie preruší podľa správneho poriadku a žiadateľ je vyzvaný na doplnenie náležitostí do stanoveného termínu; ak sú požadované náležitosti do stanoveného termínu doplnené, konanie pokračuje, ak nie, konanie sa zastaví

- kontrolný ústav na základe údajov o prípravku z členského štátu pôvodu porovnáva identitu požadovaného prípravku s referenčným prípravkom autorizovaným v SR

- ak sú prípravky identické, kontrolný ústav po schválení etikety vydáva povolenie na paralelný obchod, pričom doba povolenia prípravku na paralelný obchod je rovnaká ako doba autorizácie referenčného prípravku v SR

- lehota na vydanie rozhodnutia je 45 pracovných dní – okrem doby prerušenia konania

- v prípade vydania povolenia na paralelný obchod, ako aj nepovolenia na paralelný obchod je žiadateľovi vystavená faktúra vo výške 298,- Eur

Existuje aj možnosť paralelného obchodu na osobnú spotrebu, v tom prípade sa prípravok  nesmie uvádzať na trh. Postup podania a vybavenia žiadosti je rovnaký, ako pri paralelnom obchode pre uvedenie na trh.