Krmivá, ich označovanie a používanie

mini logo ÚKSÚP

Európska legislatíva:


Osobitné upozornenie pre producentov vedľajších produktov z výroby potravín (t.j. mlyny, pekárne, pečivárne, výrobcov cukroviniek, pivovary, bitúnky, lisovne olejov, škrobárne, výroba hotových pokrmov a pod.), ktoré sa používajú na kŕmenie zvierat: Taktiež musia byť zaregistrovaní podľa tohto nariadenia aj vtedy, keď sú zapísaní do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Usmerňovací dokument o vykonávaní určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

Usmernenia k používaniu potravín, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu, ako krmiva

Oznámenie komisie o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín so zohľadnením programov nevyhnutných požiadaviek (PNP) a postupov založených na zásadách HACCP vrátane zjednodušovania/flexibility pri realizácii v prípade určitých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2279 z 11. decembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, IV, VI, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní. 


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1017 z 15. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín


Dôležité upozornenie: Kŕmne suroviny, ktoré sa nenachádzajú v tomto Katalógu kŕmnych surovín musia byť ohlásené (notifikované) FEFAC-u podľa článku 24 odseku 6 nariadenia (ES) 767/2009. Zoznam ohlásených kŕmnych surovín a notifikačný formulár sa nachádza na webovej stránke FEFAC:  http://www.feedmaterialsregister.eu.

Kŕmne suroviny, ktoré nie sú v Katalógu a neboli ani notifikované nie je možné používať na priame kŕmenie zvierat ani na výrobu kŕmnych zmesí.
Národná legislatíva:

Zákon z 24. mája 2005 č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).