Krmivá, ich označovanie a používanie

mini logo ÚKSÚP

Európska legislatíva:


Osobitné upozornenie pre producentov vedľajších produktov z výroby potravín (t.j. mlyny, pekárne, pečivárne, výrobcov cukroviniek, pivovary, bitúnky, lisovne olejov, škrobárne, výroba hotových pokrmov a pod.), ktoré sa používajú na kŕmenie zvierat: Taktiež musia byť zaregistrovaní podľa tohto nariadenia aj vtedy, keď sú zapísaní do registra potravinárskych podnikov. Žiadosť o registráciu sa podáva na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Usmerňovací dokument o vykonávaní určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

Usmernenia k používaniu potravín, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu, ako krmiva

Oznámenie komisie o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín so zohľadnením programov nevyhnutných požiadaviek (PNP) a postupov založených na zásadách HACCP vrátane zjednodušovania/flexibility pri realizácii v prípade určitých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2279 z 11. decembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, IV, VI, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní. 


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1104 z 1. júla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1017 z 15. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín


Dôležité upozornenie: Kŕmne suroviny, ktoré sa nenachádzajú v tomto Katalógu kŕmnych surovín musia byť ohlásené (notifikované) FEFAC-u podľa článku 24 odseku 6 nariadenia (ES) 767/2009. Zoznam ohlásených kŕmnych surovín a notifikačný formulár sa nachádza na webovej stránke FEFAC:  http://www.feedmaterialsregister.eu.

Kŕmne suroviny, ktoré nie sú v Katalógu a neboli ani notifikované nie je možné používať na priame kŕmenie zvierat ani na výrobu kŕmnych zmesí.


NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 16. septembra 2021, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely


Národná legislatíva:

Zákon z 24. mája 2005 č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).