Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií.


Upozornenie: Nariadenie z hľadiska kŕmenia zvierat, článkom č. 7 zakazuje skrmovanie kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu a v prílohe č. IV ustanovuje výnimky z tohto zákazu a podmienky použiteľnosti kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu


Podľa platného znenia nariadenia č. 999/2001, podmienky obchodovania a dovozu krmív živočíšneho pôvodu sú závislé od BSE štatútu danej krajiny. BSE štatút krajiny sa nachádza v rozhodnutí Komisie č. 2007/453/ES.

ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2007/453/ES z 29. júna 2007,
 ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE.


Upozornenie:
Členské krajiny a tretie krajiny podľa rizika BSE sú rozdelené do troch skupín:
-       krajiny so zanedbateľným rizikom,
-       krajiny s kontrolovaným rizikom a
-       krajiny s neurčitým rizikom.
Podľa platného znenia nariadenia č. 999/2001,
podmienky obchodovania a dovozu krmív živočíšneho
pôvodu sú závislé od BSE štatútu danej krajiny.