Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách.


Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES.


Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS. 


Odporúčanie Komisie 2004/787/ES  zo 4. októbra 2004 o technických usmerneniach pre odber vzoriek a určovanie geneticky modifikovaných organizmov a materiálov vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo vo výrobkoch, v súvislosti s nariadením (ES) č. 1830/2003

Nepovolené GMO, v prípade ktorých Európska komisia prijala rozhodnutie o núdzových opatreniach sú:
Kukurica Bt 10 z USA
Ryža LL601 z USA
Ryža Bt 63 z Číny
 
V súčasnosti pretrváva nebezpečenstvo výskytu nepovolenej ryže Bt 63 z Číny a preto podlieha zvýšenej miery kontrol podľa rozhodnutia: 

Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES


Geneticky modifikované organizmy sa povoľujú rozhodnutiami EÚ.
 
Register GMO autorizovaných v EÚ sa nachádza na webovej stránke:
https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/
 


Zoznam GMO, ktoré patria do pôsobnosti Nariadenia (ES) č. 619/2011 z  24. júna 2011 , ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradnej kontroly krmív, pokiaľ ide o prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, v prípade ktorého prebieha povoľovacie konanie alebo povolenie ktorého vypršalo a preto nesmú byť prítomné v krmivách v podiele vyššom ako 0,1 % sa nachádza na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm