Nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat s účinnosťou od 18. októbra 2004.


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/962 z 12. júna 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o zavedenie dvoch nových funkčných skupín kŕmnych doplnkových látok s účinnosťou od 22. júna 2019.


Upozornenie: Používanie antibiotík na rastovo – stimulačné účely sa zakazuje od 1.1.2006! Všetky zásoby doplnkových látok, premixov a kŕmnych zmesí s obsahom kŕmnych antibiotík mali byť spotrebované do 31.12.2005. Žiadne výnimky sa nepovoľujú!


Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 z 25. apríla 2008 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o prípravu a predkladanie žiadostí a posudzovanie a povoľovanie kŕmnych doplnkových látok.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú príručku pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok.

  • Cieľom tejto príručky je pomôcť žiadateľovi pri príprave a prezentácii žiadosti podľa článku 7 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1831/2003 na obnovenie povolenia doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat. 
  • Príručka je zložená zo štyroch hlavných časti: 

1. Všeobecné zásady posudzovania žiadostí o obnovenie povolených kŕmnych doplnkových látok 

2. Obsah technickej dokumentácie

3. Dokumenty poskytujúce dôkazy o bezpečnosti (a prípadne účinnosti)

4. Ostatné žiadosti spojené so žiadosťou na obnovenie povolenia

  • Príručka nenahrádza požiadavky a pravidlá nariadení (ES) č. 1831/2003 a nariadenia Komisie č. 429/2008


Jednotlivé nariadenia Európskej Komisie, ktoré povoľujú doplnkové látky, je možné vyhľadať v EU Registri Európskej Komisie , ktorý pravidelne aktualizuje a v ktorom sa nachádzajú odkazy na príslušné nariadenia o povolení. Od 5. apríla 2023 bol register vo formáte PDF nahradený novou online verziou.

Food and Feed Information Portal Database | FIP (europa.eu)


Sledujte prosím aj informácie o zakázaných alebo pozastavených doplnkových látkach resp. doplnkových látkach, ktoré boli stiahnuté z trhu.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1145 z 8. júna 2017 o stiahnutí z trhu určitých kŕmnych doplnkových látok povolených podľa smerníc Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS a o zrušení zastaraných ustanovení, ktorými sa povoľujú uvedené kŕmne doplnkové látky s účinnosťou od 19.7.2017.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/758 zo 7. mája 2021 týkajúce sa štatútu určitých výrobkov ako kŕmnych doplnkových látok v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a stiahnutia určitých kŕmnych doplnkových látok z trhu


Zoznam doplnkových látok je uverejňovaný každý rok vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Od 1. 12. 2010 vychádza v spoločnosti GLASS TRADING, s r.o. - Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, 851 03 Bratislava. 

Jednotlivé čiastky vestníka je možné kúpiť v prevádzke GLAAS TRADING, s.r.o., kníhviazačstvo na Gessayovej 9, 851 03 Bratislava, 

tel./fax: 02/62 31 67 84, 

mobil: 0917 803 120 - Ing. Juraj Trgiňa, vedúci Vydavateľstva NOI, 

e-mail: zakazky@knihviazacstvo.eu.


Adresa redakcie: GLASS TRADING, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 832 53 Bratislava. 

Kontakt: Alena Hrobáriková - redaktorka, tel./fax: 02 44 25 38 78, 

mobil: 0910 239 677, 

e-mail: hrobarikova@glasstrading.sk