Neakceptovateľné koformulanty v POR a v adjuvantoch

mini logo ÚKSÚP

Neakceptovateľné koformulanty v prípravkoch na ochranu rastlín a v adjuvantoch 

Upozornenie pre držiteľov autorizácií

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) upozorňuje držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a adjuvantov, že 4. marca 2021 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) č. 2021/383, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v ktorej sa uvádza zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo. Zoznam obsahuje v súčasnosti 144 koformulantov a okrem prípravkov na ochranu rastlín sa vzťahujú aj na adjuvanty. Vzhľadom na to, že podľa uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné najneskôr do 24. marca 2023 zmeniť alebo zrušiť autorizácie prípravkov na ochranu rastlín aj adjuvantov, ktoré niektorý z koformulantov uvedených v zozname obsahuje, kontrolný ústav odporúča držiteľom autorizácií, aby si skontrolovali zloženie svojich autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a/alebo adjuvantov a pre prípravky a/alebo adjuvanty s obsahom neakceptovateľných koformulantov, ktoré majú záujem aj naďalej uvádzať na trh, aby predložili žiadosť o zmenu zloženia dotknutých prípravkov na ochranu rastlín a/alebo adjuvantov. Žiadosti o zmenu zloženia spolu s potrebnou dokumentáciou je potrebné predložiť na odbor registrácie pesticídov kontrolného ústavu najneskôr do 30. 11. 2021. Pri posudzovaní zmien v zložení prípravkov na ochranu rastlín sa kontrolný ústav riadi usmerňovacím dokumentom Európskej komisie Guidance document on significant and non-significant changes of the chemical composition of authorised plant protection products under Regulation (EC) No 1107/2009 of the EU Parliament and Council on placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC, SANCO/12638/2011. Pri predkladaní žiadosti o zmenu zloženia je potrebné informácie o koformulantoch predkladať v súlade s informáciou zverejnenou na web-stránke kontrolného ústavu ( https://www.uksup.sk/sk/aktualita/176/informacia-o-poziadavkach-na-udaje-o-pripravkoch-na-ochranu-rastlin-v-suvislosti-so-zlozenim-koformulantov ).

Kontrolný ústav v nasledujúcich mesiacoch skontroluje zloženia všetkých autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a adjuvantov s ohľadom na obsah koformulantov. Pre tie prípravky a adjuvanty, ktoré obsahujú neakceptovateľný koformulant a zároveň, pre ktoré nebola predložená žiadosť o zmenu zloženia, začne konanie o zrušení autorizácie. V prípade prípravkov na ochranu rastlín a/alebo adjuvantov, pri ktorých nebude možné jednoznačne určiť či obsahujú neakceptovateľné koformulanty, kontrolný ústav začne konanie vo veci preskúmania autorizácie podľa čl. 44 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (prípravky na ochranu rastlín) alebo podľa  § 12 ods. 7 zákona č. 387/2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (adjuvanty) a vyzve držiteľa autorizácie, aby jednoznačne preukázal, že takéto látky prípravok neobsahuje (Identifikácia anal. metódami). Ak žiadateľ nevyhovie uvedenej požiadavke, kontrolný ústav z dôvodu predbežnej opatrnosti podľa čl. 44 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 alebo podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2013 zruší autorizáciu takýchto prípravkov na ochranu rastlín, resp. adjuvantov.