ÚKSÚP začal s realizáciou zlepšovacích aktivít Akčného plánu zlepšovania

mini logo ÚKSÚP

december 2023


ÚKSÚP začal s realizáciou zlepšovacích aktivít Akčného plánu zlepšovania     V mesiaci december 2023 Ústredný kontrolný, skúšobný a výskumný ústav poľnohospodársky v Bratislave („ďalej len ÚKSÚP“) začal s realizáciou zlepšovacích aktivít Akčného plánu zlepšovania („ďalej len APZ“), ktorý je ako nástroj zlepšovania v ÚKSÚP nastavený od 1.11.2023 do 31.10.2025.

     Jednou zo zlepšovacích aktivít, ktorú sa nám podarilo v zmysle schváleného APZ zrealizovať, bol prvý prieskum spokojnosti zamestnancov ÚKSÚP. Pre všetky organizácie verejného sektora je dôležité získavať spätnú väzbu od zamestnancov. Každodenná práca zamestnancov ÚKSÚP je základom rozvoja a budovania organizácie. Každé skvalitňovanie služieb si vyžaduje aj zlepšovanie pracovných podmienok, väčšiu motiváciu zamestnancov a dobré pracovné prostredie.

     Pre vedenie ÚKSÚP bolo veľmi dôležité poznať názor zamestnancov a očakávania zamestnancov tak, aby sa mohol ÚKSÚP nastaviť cielené zlepšovanie v danej oblasti. K zlepšeniu výkonnosti organizácie sú dôležití nielen spokojní, ale hlavne motivovaní zamestnanci a preto bolo potrebné poznať názor zamestnancov na súčasný stav ÚKSÚP v jednotlivých oblastiach, na ktoré bol prieskum zameraný. Z hľadiska jednotlivca – zamestnanca bol prieskum spokojnosti jedinečnou príležitosťou, ako vyjadriť svoj názor. Prieskum spokojnosti zamestnancov ÚKSÚP bol dobrovoľný a anonymný a bol realizovaný formou písomného dopytovania. Ako nástroj zdroja údajov bol dotazník, ktorý bol zložený zo 4 častí, pričom každá časť obsahovala súbor otázok so škálou odpovedí na výber. Následne boli dotazníky rozdistribuované do jednotlivých budov v rámci pracoviska ÚKSÚP v Bratislave, ako aj do ostatných pracovísk mimo Bratislavu. Do prieskumu spokojnosti zamestnancov ÚKSÚP sa tak mali možnosť zapojiť aj zamestnanci mimo pracoviska ÚKSÚP v Bratislave a teda aj zamestnanci na všetkých skúšobných staniciach, v Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom v Rovinke, na pracovisku ÚKSÚP v Košiciach a tiež na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a čierna nad Tisou.

     Z celkového počtu 484 oslovených zamestnancov sa do prvého prieskumu spokojnosti zamestnancov zapojilo 177 zamestnancov, čo je 36,57 % všetkých zamestnancov ÚKSÚP. Vyhodnotenie prvého prieskumu spokojnosti zamestnancov ÚKSÚP bolo distribuované všetkým zamestnancom ÚKSÚP prostredníctvom e-mailu generálnej riaditeľky Ing. Štefánie Buschbacher.

     Ďalšou zo zlepšovacích aktivít z APZ, ktorej sme v mesiaci december 2023 venovali pozornosť, bolo zadefinovanie vízie, poslania a hodnôt organizácie. Na základe výsledkov samohodnotenia CAF tímom i nezávislým posúdením treťou stranou bolo rozhodnuté, že aj ÚKSÚP pristúpi  k naformulovaniu svojej vízie, poslania a hodnôt. Vedieť, kam smerujeme, je základným predpokladom aj nášho úspechu. Víziu preto môžeme chápať ako najvyšší cieľ organizácie, alebo aj ako ideálny cieľový stavktorý určuje smerovanie celej organizácie. Tento cieľ však nedosiahneme za jeden deň, ale ktorý chcete dosahovať každý deň. Je to najväčší motivačný faktor v organizácii, ktorý pomáha ľuďom ťahať za jeden povraz smerom k vybranému cieľu. Bez ohľadu na veľkosť a typ organizácie, je kľúčové, aby sa s touto víziou stotožnili všetci ľudia v jej vnútri. Práve vďaka tomu môže byť organizácia dlhodobo úspešná. V súvislosti s touto zlepšovacou aktivitou boli oslovení vedúci pracovníci sekcií a odborov, ktorý sa zapojili do vyplnenia krátkeho dotazníka, ktorý bol užitočným zdrojom prvotných informácií pre naformulovanie spoločnej vízie, poslania a hodnôt ÚKSÚP, ktoré by nás motivovali, charakterizovali nás a naše snahy.