ÚKSÚP sa pripravuje na externú spätnú väzbu modelu CAF

mini logo ÚKSÚP

Externá spätná väzba modelu CAF 

a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

    


      Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP) sa pripravuje na Externú spätnú väzbu modelu CAF. Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality a ÚKSÚP sa rozhodol ísť do jeho implementácie v marci 2023 zapojením sa národného projektu „Zavádzanie a podpora kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorého garantom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Počas uplynulých mesiacov prešiel ÚKSÚP procesom samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu CAF a procesom zlepšovania, v rámci ktorého si organizácia nastavila plán zlepšovacích aktivít, ktorých výsledkom bude zefektívnenie činností organizácie. Po uskutočnení všetkých týchto krokov požiada ÚKSÚP o hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, ktoré sa uskutoční v apríli 2024. Hodnotenie Externej spätnej väzby je nástrojom na zhodnotenie správnosti postupu implementácie modelu CAF, prostredníctvom ktorej sa bude ÚKSÚP snažiť získať po prvýkrát titul Efektívny používateľ modelu CAF.

      Titul Efektívny používateľ modelu CAF sa udeľuje organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti, ktoré predurčujú organizáciu sa správnu cestu k trvalej udržateľnosti.

     Akčný plán zlepšovania zostavili členovia CAF tímu predovšetkým z odporúčaní vlastných zamestnancov a na základe odporúčaní externej nezávislej strany. Námety na zlepšovanie pridali aj ďalší zamestnanci ÚKSÚP, ktorí sa vyjadrili prostredníctvom dotazníka spokojnosti zamestnancov. Zo zozbieraných podnetov vznikol strategický dokument - Akčný plán zlepšovania, ktorý slúži na zefektívnenie činnosti organizácie. Niektoré úlohy sa priebežne realizujú, časť z nich bude naplnená počas nasledujúcich dvoch rokov práve prostredníctvom Akčného plánu zlepšovania. Realizáciou prvých úloh by sme radi zlepšili fungovanie nášho úradu nielen smerom dovnútra pre našich zamestnancov, ale aj smerom von, teda k našim zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám. Akčný plán zlepšovania sa stal nástrojom zlepšovania, plnením ktorého organizácia vykročila na cestu k trvalého zlepšovania a zavádzania manažérstva kvality.