ÚKSÚP finalizuje 2. fázu modelu CAF – proces samohodnotenia

mini logo ÚKSÚP

Jún 2023    

                                                                              Finalizácia 2. fázy implementácie modelu CAF

                Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP) v  mesiaci jún 2023 pokračoval v II. fáze implementácie modelu CAF – procesom samohodnotenia.

V monitorovanom období členovia CAF tímu ako vlastníci jednotlivých kritérií a ich spolupracovníci vykonali Individuálne bodové hodnotenie, ktoré zrealizovali na základe predchádzajúceho stretnutia so školiteľkou, ktorá im na predmetnom stretnutí vysvetlila metodiku prideľovania jednotlivých bodov na  konkrétnych príkladoch Samohodnotiacej správy. Pri hodnotení sa používalo  klasické bodové hodnotenie k predpokladovým kritériám, ako aj k výsledkovým kritériám.

V zmysle schváleného Harmonogramu implementácie modelu CAF sa v mesiaci jún 2023 uskutočnil Konsenzus míting CAF tímu, ktorého cieľom bolo predstavenie predfinálnej verzie Samohodnotiacej správy, prezentácia pripomienok členov CAF tímu, interpretácia individuálnych slovných hodnotení, porovnávanie a formulácia spoločných konsenzuálnych silných stránok a oblastí pre zlepšenie pre jednotlivé subkritériá v kritériách samohodnotiacej správy. Nasledovalo tiež porovnávanie a stanovenie spoločného bodového hodnotenia pre jednotlivé subkritériá v kritériách 1 – 9 a sumarizácia resp. zladenie slovného hodnotenia a bodového hodnotenia za všetky subkritériá a kritéria.

Po Konsenze mítingu nasledovalo predloženie samohodotiacej správy generálnej riaditeľke ÚKSÚP, ktorá bola zároveň informovaná o výsledku bodového hodnotenia jednotlivých kritérií a subkritérií samohodnotiacej správy. Po predložení Samohodnotiacej správy generálnej riaditeľke ÚKSÚP bola Samohodnotiaca správa dňa 14.6.2023 predložená a schválená na porade vedenia ÚKSÚP.

Samohodnotiaca správa ÚKSÚP bola bola generálnou riaditeľkou ÚKSÚP, Ing. Štefániou Buschbacher finálne podpísaná 19. júna 2023 .

V zmysle Harmonogramu implementácie modelu CAF v organizácii, bola schválená a podpísaná verzia Samohodnotiacej správy dňa 21. júna 2023 zaslaná a fyzicky odovzdaná Úradu pre normalizáciu, metrológiou a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) na posúdenie.

V mesiaci jún 2023 bol zo strany ÚNMS SR oznámený termín posúdenia na mieste – site visitu, ktoré sa v ÚKSÚP uskutoční v 22. augusta 2023.