Implementácia modelu CAF

mini logo ÚKSÚP

Marec 2023

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

začal s implementáciou modelu CAF

     Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) začal  v marci 2023 s implementáciou systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF. Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor. Pomáha organizáciám verejného sektora zvyšovať ich výkonnosť, manažérom nájsť cestu k výnimočnosti, znázorňuje a vysvetľuje príčiny a súvislosti medzi organizačnými faktormi a výsledkami výkonnosti.

     Cieľom implementácie modelu CAF v ÚKSÚP je začať s interným zlepšovaním, získať štruktúrovaný obraz o fungovaní organizácie prostredníctvom samohodnotenia realizovaným vlastnými zamestnancami, následne definovať námety pre zlepšovacie činnosti a zvýšiť tak kvalitu procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti.

     Projekt sa začal 1. marca 2023 a bude trvať 14 mesiacov.

     V rámci prípravnej fázy (Fáza 1) bolo v mesiaci február 2023 zorganizované úvodné stretnutie garanta a metodikov CAF tímu s externým školiteľom, na ktorom bola definovaná forma spolupráce a úloh pri implementácií modelu CAF v ÚKSÚP. Zároveň bolo zrealizované úvodné stretnutie o modeli CAF pre vedenie ÚKSÚP. Zamestnanci ÚKSÚP boli osobným listom generálnej riaditeľky ÚKSÚP Ing. Štefánie Buschbacher oslovení stať sa členmi CAF tímu. Po podpise Zmluvy o spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) bol schválený Harmonogram implementácie modelu CAF. Zároveň boli v marci 2023 sfinalizované dokumenty – komunikačný plán, plán vzdelávania a plán nákladov. Na úrovni garanta, metodikov a externého školiteľa prebehla vzájomná diskusia o tvorbe CAF tímu na základe stanovených kritérií, na základe čoho pokračoval i proces výberu členov CAF tímu. Proces výberu členov CAF tímu bol zavŕšený slávnostným vymenovaním CAF tímu a odovzdaním menovacích dekrétov jednotlivým členom CAF tímu z rúk generálnej riaditeľky.                     

V tomto období bolo taktiež zrealizované dvojdňové školenie členov CAF tímu, ktorí boli vyškolení na druhú fázu projektu Proces samohodnotenia, ktorá začala v marci.

Jednotlivé kritériá modelu CAF boli rozdelené na spracovanie individuálneho samohodnotenia (vlastníkom jednotlivých kritérií modelu CAF a ich spolupracovníkom), čím sa zahájilo spracovanie samohodnotiacej správy ÚKSÚP.

Vedenie ÚKSÚP vyjadrilo silnú podporu a prijalo rozhodnutie vypracovať samohodnotiacu správu, ktorá bude mapovať obdobie posledných 3 rokov fungovania organizácie a bude podporovať všetkých zamestnancov, ktorí sa do jej tvorby i ďalšieho zlepšovania zapoja.


  CAF CENTRUM : http://bit.ly/3TNGnvA