ÚKSÚP absolvoval záverečné hodnotenie externej spätnej väzby modelu CAF

mini logo ÚKSÚP

                                                                                                                                  


                                                    ÚKSÚP absolvoval záverečné hodnotenie externej spätnej väzby modelu CAF     Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) začal s implementáciou modelu CAF v marci 2023. Počas implementácie modelu CAF prebiehal v organizácii proces samohodnotenia, v rámci ktorého členovia CAF tímu opisovali reálny stav organizácie podľa predpokladových a výsledkových kritérií modelu. Výsledkom bola Samohodnotiaca správa s identifikovanými silnými stránkami organizácie, ako aj potenciálnymi oblasťami na zlepšovanie. Po procese samohodnotenia ÚKSÚP absolvoval Posúdenie na mieste, ktoré v organizácii vykonali externí odborníci na manažérstvo kvality v auguste 2023. Cieľom realizácie posúdenia na mieste bolo poskytnutie pohľadu zvonka na proces samohodnotenia. Na základe doručenej správy získal ÚKSÚP ďalší cenný zdroj informácií týkajúcich sa oblastí na zlepšovanie, ktoré organizáciu posunuli ďalej. Na základe záverov zo samohodnotenia a z externého posúdenia sa ÚKSÚP koncom roka 2023 posunul do fázy procesu zlepšovania. Výsledkom tejto fázy bolo schválenie Akčného plánu zlepšovania, ktorý definuje jednotlivé aktivity v previazaní na kritériá samohodnotiacej správy, vrátane väzby na princípy výnimočnosti. Bezprostredne po schválení Akčného plánu zlepšovania sa tieto aktivity začali realizovať a plniť.

     Celý priebeh implementácie projektu, ako aj uchopenie ôsmich princípov výnimočnosti na záver preverilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, ktoré sa v ÚKSÚP konalo dňa 30. apríla 2024 a na základe jeho záverov bolo našej organizácii odporučené udeliť titul „Effective CAF User“.

      Na oficiálne odovzdanie titulu ÚKSÚP ešte len čaká.  Udelením titulu sa však práca ÚKSÚP na zefektívnení fungovania organizácie nekončí. Naopak, nastáva čas na dokončenie úloh naplánovaných v „Akčnom pláne zlepšovania“, čím chce ÚKSÚP naplniť cieľ o trvalé zlepšovanie.